Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

MAS Lípa pro venkov – IROP – Komunitní centra

action-2277292__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava

traffic-3612474__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Mezi Hrady – IROP – Sociální infrastruktura

team-spirit-2448837__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilů; výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Mezi Hrady – IROP – Mateřské školky

kids-2835430__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury předškolního vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Podbrněnsko, – IROP – Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání

table-2593395__340

Dotace může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

MAS Podbrněnsko – IROP – Komunitní centra

office-170639__340

Dotace na vznik komunitních  center realizujících sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

MAS Pošembeří – IROP – Sociální služby, komunitní centra

adult-3368246_960_720

Dotace na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, vytvářející podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Pošembeří – IROP – Sociální bydlení

house-1407562_960_720

Dotace na výstavbu nových sociálních bytů, na nákup, rekonstrukce bytu, adaptace nebytových prostor pro pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Pošembeří – IROP – Sociální podnikání v regionu

cheese-21824__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu a rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Hlavní město Praha – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

children-3826830__340

Dotace na podporu Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.