Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

2.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

hra

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

girls-1563093__340

Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je podpora realizace vzdělávacích a výchovných projektů v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže jako primární prevence rizikového chování.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

drill-444493__340

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů.

4. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – OPZ – B2 Sociální podnikání

homeless-857699__340

Dotace na rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce.

2. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – OPZ B1 Podpora zaměstnanosti

lifebelt-1463427__340

Dotace na podporu opatření v oblasti zaměstnanosti jsou cílovou skupinou zejména propuštění zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby.

114. výzva OP ŽP Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

garbage-bag-1256041__340

Mezi hlavní cíle dotačního titulu patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby

action-2277292__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a rekonstrukce komunitních center, která zajišťující sociální a doprovodné služby.

Výzva MAS č. 1 – OPZ – Komunitní sociální práce a sociální začleňování

soudrž

Dotace na komunitní centrum slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní sociální práce, která je  provázaná s tradičními komunitními aktivitami.

115. výzva Ministerstva životního prostředí

water-lilies-1540496__340

Dotace na pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie.

104. výzva OP ŽP Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

metal-3331384__340

Dotace na sběrné dvory, výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.