Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

BESIP Zlínského kraje

Share Button

Cílem Programu je zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti, zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků – podpora realizace nízkonákladových dopravně inženýrských opatření.

Příjem žádostí:

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v dotačním titulu 1 a 2 jsou: obce.
 • Žadatelem o dotaci v dotačním titulu 3 jsou: obce, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky (mimo organizace zřizované Zlínským krajem), církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, spolky a zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje
  • Zhotovení projektové dokumentace na úpravy přechodů pro chodce, podporující zlepšení viditelnosti chodců ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti včetně jasové analýzy (zhotovení jasové analýzy není podmínkou pro zhotovení projektové dokumentace, projektová dokumentace může být zpracována i bez jasové analýzy).
  • Zhotovení bezpečnostních auditů, zpracovaných oprávněným subjektem, souvisejících se zlepšením viditelnosti chodců na přechodech ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti, prokazujících, že se jedná o nebezpečné místo (zhotovení bezpečnostního auditu není podmínkou pro zhotovení projektové dokumentace, projektová dokumentace může být zpracována i bez bezpečnostního auditu).
  • Realizace úprav stávajících přechodů pro chodce a stávajících míst pro přecházení včetně úseků bezprostředně navazujících částí chodníků souvisejících se zlepšením viditelnosti chodců ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti.
 • Dotační titul 2: Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích Zlínského kraje pomocí dopravně inženýrských opatření
  • Budování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obcí.
  • Budování ostrůvků usměrňujících dopravu v průtazích obcí.
  • Zřizování opticko-psychologických brzd na vozovce.
  • Výstavba a rekonstrukce chodníků s přímou vazbou na přechod pro chodce.
  • Opatření na zklidnění dopravy v obytných částech formou aplikace „Zóna 30“ na obslužných komunikacích.
  • Realizace dílčích pásů, parkovacích a odbočovacích pruhů (pro zklidnění dopravy v obcích a městech využívat a aplikovat v místech, kde to stavební uspořádání dovolí, dělící pásy, parkovací pruhy a odbočovací pruhy).
  • Výstavba malé okružní křižovatky.
  • Jiná opatření sloužící k ochraně chodců nebo opatření sloužící ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu.
 • Dotační titul 3: Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu
  • Preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity určené zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a motocyklisty zaměřené na bezpečné chování v rámci silničního provozu.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1: Minimální částka podpory z rozpočtu Zlínského kraje formou dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč. Maximální částka podpory z rozpočtu Zlínského kraje formou dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
 • Dotační titul 2: Minimální částka podpory z rozpočtu Zlínského kraje formou dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč. Maximální částka podpory z rozpočtu Zlínského kraje formou dotace činí na 1 projekt: 150 000 Kč.
 • Dotační titul 3: Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 5 000 Kč. Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč.
 • U dotačního titulu 1 a 2 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. U dotačního titulu 3 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu v případě, že žadatelem o dotaci je obec s více než 5 000 obyvateli, u ostatních subjektů 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekty v rámci dotačního titulu 1 a 2 musí být realizovány za následujících podmínek:
  • Projekt musí být realizován na majetku, který je ve vlastnictví obce, nebo k němu má obec právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření, anebo právo odpovídající služebnosti k pozemku (dříve věcné břemeno).
  • Podporované aktivity se zaměřením na zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení a na úpravu případně výstavbu chodníků budou realizována pouze ve vazbě na stávající přechody pro chodce nebo stávající místa pro přecházení.
 • Projekty v rámci dotačního titulu 3 musí být realizovány za následujících podmínek:
  • Projekt musí mít neinvestiční charakter.
  • Věci pořízené v rámci projektu (majetek, materiál, atd.), jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok (drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek), musí být v době realizace projektu použity opakovaně.
 • Žadatel může v programu předložit maximálně 3 žádosti, a to jednu žádost v rámci každého dotačního titulu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>