Přeskočit na obsah

CEI Know‐How Exchange Programme (KEP) ‐ AUSTRIA

CEI (=Central European Initiative) je organizace podporující mezivládní spolupráci mezi střední, východní a jihovýchodní Evropou (konkrétně se jedná o země: Albánie, Rakousko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina). Hlavními oblastmi podpory jsou: 1. Evropská integrace a budování souvisejících kapacit, 2. Sociální a ekonomický rozvoj, začleňování a rovnost, 3. Zemědělství, životní prostředí a klimatické změny. Návrhy projektů se podávají do 1. 6. 2015.

Příjem žádostí:

  • Do 1. 6. 2015 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Soukromé i veřejné společnosti a organizace, mezinárodní a neziskové organizace, instituce v oblasti vzdělávání. 

Typy podporovaných projektů:

  • 1. Evropská integrace (příprava na vstup do EU, pomoc s potřebnými dokumenty, zlepšování dovedností veřejné správy, pomoc s vydáváním zákonů tak, aby byly v souladu s požadavky EU), zesílení role práva prostřednictvím zavedení evropských standardů, posílení administrativních kapacit, posílení administrativní a vzdělávací struktury na regionální a místní úrovni (pomoc s přípravou rozvojových strategií, podpora školství, vzdělávací strategie a programy).
  • 2. Zlepšení podmínek místního trhu práce a rozvoj mikro, malých a středních podniků, podpora start-ups, řešení sociálního začleňování, sociální dialog, řešení nerovnosti mezi ženami a muži, sociální vyloučení, podpora ohroženým a vyloučeným skupinám, podpora zapojení mladých lidí do ekonomiky a vytváření nových pracovních míst, posílení sociálního rozvoje v přijímacích zemích (podpora pro občanské společnosti, budování kapacit, boj proti chudobě, aj.).
  • 3. Udržitelný rozvoj v zemědělství a na venkově (bezpečné a kvalitní potraviny, rozvoj farem, rozvoj infrastruktury velkoobchodu se zemědělskými produkty, školení specialistů v oblasti zemědělské výroby, podpora venkova a cestovního ruchu), ochrana životního prostředí, obnovitelné zdroje energie aj. 

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 170 000 €.
  • Výše podpory není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Každý návrh projektu musí splňovat následující kritéria způsobilosti: soulad s Akčním plánem CEI a s KEP Austria prioritami, partnerství — know-how poskytovatele a know-how příjemce, spadat do podporovaných činností, nepřesáhnout strop podpory.
  • Jednotlivci (fyzické osoby) nemohou žádat.

Doplňující informace:

  • Sběr žádostí je dvoukolový — do 1. 6. 2015 žadatelé zasílají krátký projektový záměr na předepsaném formuláři, poté budou vybraní kandidáti vyzváni k zaslání celého projektu. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru