Přeskočit na obsah

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže hl. města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány v termínu do 1. 10. 2018.

Příjemce podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají ve svých stanovách nebo v zakládací listině (případně statutu) zakotvenou práci s dětmi a mládeží a patří k některému z typů právnické osoby – spolky včetně pobočných, ústavy a obecně prospěšné společnosti, které vznikly podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších souvisejících právních předpisů.
 • Celoměstské programy jsou určeny pro žadatele a realizátory se sídlem a působností v hl. m. Praze. Má-li žadatel v hl. m. Praze dva a více základních článků,  musí být žádost o grant hl. m. Prahy podána přes pražské ústředí nebo přes pražský základní článek se samostatnou právní osobností (dříve právní subjektivitou) pověřený mimopražským ústředím. V případě žadatelů, kteří nemají základní články, je žadatel zároveň realizátorem.

Typy podporovaných projektů:

 • Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase.
 • Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b).
 • Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy.
 • Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy.
 • Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Granty jsou finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, které se poskytují na schválené projekty formou dotace.
 • Grant – dotaci lze čerpat pouze na náklady vzniklé a uhrazené v roce 2019 a uvedené v projektu, které budou využity pouze na podporu činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase.

Specifika a omezení:

 • O grant se může ucházet pouze žadatel/realizátor, jehož existence před datem uzávěrky přijímání žádostí Celoměstských programů je delší než 12 měsíců.
 • Celoměstské programy nejsou určeny pro tělovýchovné a sportovní organizace, tj. organizace, které mají ve stanovách nebo zakládací listině primárně zakotvenou sportovní nebo tělovýchovnou činnost, kulturní organizace, městské části a jimi zřizované organizace, střešní organizace, mateřská centra a výjezdové akce rodičů s dětmi.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7708”]
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru