Přeskočit na obsah

Česká rozvojová agentura — Evropský rok pro rozvoj 2015

Česká rozvojová agentura vyhlásila pět dotačních výběrových řízení vážících se k propagaci Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR a ZRS Evropské unie v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015. Jednotlivé dotační tituly zaměřují podporu na témata, kterými jsou: osvěta, vzdělávání, akademický výzkum, soukromý sektor a místní samospráva.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant lze předkládat v termínu do 30. dubna 2015 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních
  služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Územní samosprávné celky.

Typy podporovaných projektů:

 • “Osvěta” — podpora projektů,které se pod hlavičkou Evropského roku pro rozvoj 2015 zaměří na osvětové aktivity posilující informovanost české veřejnosti o zahraniční rozvojové spolupráci ČR, o rozvojové spolupráci Evropské unie a propagaci agendy OSN o udržitelném rozvoji po jejím schválení v září 2015.
 • “Vzdělávání” — podpora projektů, které se pod hlavičkou Evropského roku pro rozvoj 2015 zaměří na oblast globálního rozvojového vzdělávání a vzdělávání mládeže o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a rozvojové spolupráci Evropské unie. Tento dotační titul rovněž může podpořit aktivity neformálního (volnočasového) vzdělávání ve výše uvedených oblastech.
 • “Akademický výzkum” — podpora projektů, které se pod hlavičkou Evropského roku pro rozvoj 2015 zaměří na akademické aspekty spojené s přechodem od Rozvojových cílů tisíciletí k agendě Cílů udržitelného rozvoje (tzv. Sustainable Development Goals). V rámci tohoto titulu lze žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, organizace odborných debat, včetně podpory pro tvorbu politik a strategií týkajících se agendy Post-2015, migrace, populační politiky či dalších obdobných témat. Cílovou skupinou podpořených aktivit budou experti na oblast ZRS a odborná veřejnost.
 • “Soukromý sektor” — podpora projektů, které se pod hlavičkou Evropského roku pro rozvoj 2015 zaměří na osvětové aktivity posilující informovanost českého soukromého sektoru o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a rozvojové spolupráci EU. Kromě zohlednění aspektů souvisejících se společenskou odpovědností podniků (Corporate Social Responsibility) mohou být aktivity zaměřeny na propagaci ZRS na podnikatelských veletrzích, prezentaci ZRS a EYD2015 v krajských pobočkách Hospodářské komory či jiné zastřešující organizace s přímým napojením na soukromý sektor, organizaci mezinárodního semináře o transferu technologií v ZRS do zemí ACP apod.
 • “Místní samospráva” — podpora projektů, které se pod hlavičkou Evropského roku pro rozvoj 2015 zaměří na osvětové aktivity přispívající k šíření a posilování informovanosti o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a rozvojové spolupráci EU u orgánů místní správy a samosprávy, která je hlavní cílovou skupinou. Cílem je propagace konceptu decentralizované mezinárodní spolupráce a aktivity mohou zahrnovat elektronickou informační kampaň, organizaci konference o decentralizované spolupráci s mezinárodní účastí, organizaci semináře zaměřeného na projektový cyklus ZRS a metodiku zpracování projektových návrhů apod.

Forma a výše podpory:

 • “Osvěta” — Maximální možná výše přiděleného grantu je 400 000 Kč, přičemž míra dotace může činit až 100% nákladů projektu.
 • “Vzdělávání” — Maximální možná výše přiděleného grantu je 400 000 Kč, přičemž míra dotace může činit až 100% nákladů projektu.
 • “Akademický výzkum” — Maximální možná výše přiděleného grantu je 254 987 Kč, přičemž míra dotace může činit až 100% nákladů projektu.
 • “Soukromý sektor” — Maximální možná výše přiděleného grantu je 327 396 Kč, přičemž míra dotace může činit až 100% nákladů projektu.
 • “Místní samospráva” — Maximální možná výše přiděleného grantu je 327 396 Kč, přičemž míra dotace může činit až 100% nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace bude poskytnuta na náklady spojené s aktivitami realizovanými od 1.5.2015 do 31.12.2015.

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru