Přeskočit na obsah

ČRA — Budování kapacit městských vodárenských podniků

Dotace na zvýšení dostupnost pitné vody pro obyvatele zájmových kebelí a měst prostřednictvím posílení kapacit vodárenských podniků v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodních systémů, jejich obsluhy a údržby.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. 5. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace,dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dostupnost pitné vody pro obyvatele zájmových kebelí a měst prostřednictvím posílení kapacit vodárenských podniků v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodních systémů, jejich obsluhy a údržby.
 • Konkrétně bude zvyšování kapacit probíhat v následujících tematických oblastech: 
  • nastavení vnitřních procesů, fungování řídících struktur a tzv. „dobré vládnutí“;
  • spolupráce a koordinace s ostatními aktéry v sektoru WASH;
  • strategické plánování a rozvoj distribučních sítí;
  • správa infrastruktury a majetku;
  • prevence a údržba vodovodní infrastruktury, snižování ztrát vody;
  • kalkulace tarifů za odběr vody a jejich výběr;
  • účetnictví;
  • povědomí a osvěta o zásadách správné hygieny a sanitace.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019 – 2021, činí max. 5 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2019: 1 000 000 Kč.
  • 2020: 2 000 000 Kč.
  • 2021: 2 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen předložit ČRA do 31. 1. 2020 písemné vyúčtování přidělené dotace za rok 2019, závěrečnou zprávu o projektu za rok 2019.
 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Primárně bude projekt implementován v těchto čtyřech městech: Kebado, Sidama zone; Dilla, Gedeo zone; Bodity, Wolaita zone; Zefine, Gamo zone. Lokality byly zvoleny na základě koordinace priorit WRDF a intervencí ČRA v sektoru vody a sanitace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru