Přeskočit na obsah

ČRA — Budování kapacit sociálního sektoru v Moldavsku

Dotační výzva se zaměřuje na pokračování intervencí v oblasti poskytování sociálnězdravotních služeb pro nejzranitelnější část společnosti a již identifikovaných institucionálních, procesních a legislativních nedostatků posílením existujících kapacit místních organizací a NNO a jejich zapojení v lokálních i národních rozhodovacích procesech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 2. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby  a fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územně samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem této dotační výzvy je přispět ke komplexnímu řešení v oblasti budování kapacit sociálního sektoru v Moldavsku za pomoci dostupné české expertízy a s pomocí propojení a rozšíření úspěšných prvků již realizovaných projektů ZRS ČR.
 • Tato dotační výzva proto cílí na dvě vzájemně komplementární oblasti zaměření, které budou realizovány pomocí dvou projektů (dále označováno jako realizace) tak, aby bylo možné využít zkušeností a odbornosti širšího množství potenciálních žadatelů, a aby zároveň nedošlo k duplikaci aktivit a omezení možných synergií aktivit a výstupů. Poskytovatel dotace tímto cílí na zvýšený dopad a udržitelnost výstupů projektu. Obě oblasti zaměření na sebe úzce navazují a poskytovatel předpokládá, že souběžná realizace podpořených projektů přinese větší efekt pro moldavský sociální sektor.
 • 1 Zlepšení životní úrovně zranitelných osob v regionech Moldavska.
 • 2 Plánování komunitních služeb, rozpočtu, financování existujících služeb a udržitelnost sociálních služeb v min. 5 lokalitách.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2023–2025, činí 25 000 000 Kč.
 • Tato disponibilní alokace je mezi oblasti zaměření 1 a 2 rozdělena následovně:
  • Zlepšení životní úrovně zranitelných osob v regionech Moldavska – 15 000 000 Kč;
  • Plánování komunitních služeb, rozpočtu, financování existujících služeb a udržitelnost sociálních služeb v min. 5 lokalitách – 10 000 000 Kč.
 • Výše požadovaných dotací v žádostech o dotaci nesmí tuto danou částku překročit.
 • Pro oblast zaměření 1 je na jednotlivé roky výše dotace, za současného dodržení max. celkové částky, stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit (v součtu nesmí být překročena částka 15 000 000 Kč):
  • 2023: max. 5 000 000 Kč,
  • 2024: max. 7 000 000 Kč,
  • 2025: max. 6 500 000 Kč.
 • Pro oblast zaměření 2 je na jednotlivé roky výše dotace, za současného dodržení max. celkové částky, stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit (v součtu nesmí být překročena částka 10 000 000 Kč):
  • 2023: max. 4 000 000 Kč,
  • 2024: max. 5 000 000 Kč,
  • 2025: max. 4 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé mohou v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace pouze na jednu ze dvou následujících oblastí zaměření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru