Přeskočit na obsah

ČRA — Dotační program „Globální vzdělávání a osvěta veřejnosti“ pro rok 2024

Hlavním cílem programu „Globální vzdělávání a osvěta veřejnosti“ je zpřístupnit všem občanům ČR informace o globálním rozvoji, motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních výzev a vybavit je potřebnými kompetencemi, které jim pomohou podílet se na udržitelném rozvoji světa. Souvisejícím cílem a záměrem programu je dosáhnout pozitivní změny ve vnímání globálních témat a propojenosti světa v české společnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 11. 2023 do 13 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaná církví a náboženskou společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem je informovat širokou veřejnost o otázkách rozvoje, dát jí nástroje k zapojení se do řešení globálních výzev, mobilizovat veřejnou podporu při naplňování Cílů udržitelného rozvoje, včetně boje proti chudobě a nerovnostem, podporovat kritické myšlení a osobní angažovanost v udržitelném rozvoji.
 • Podpořeny budou projekty zaměřené na osvětové, informační, komunitní a kulturní akce s tématikou udržitelného rozvoje, aktivního občanství, globálních výzev, rozvojové a humanitární spolupráce a příbuzných témat, a to především pro veřejnost. Podpořena bude také práce s médii, průzkumy veřejného mínění, publikace, periodika, multimediální prezentace k problematice rozvojových zemí a k problematice ZRS ČR, informační centra apod. Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti.
  • Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního vzdělávání (GV) ze strany učitelů a pedagogických pracovníků;
  • Podpořit, vytvořit a zpřístupnit pedagogům pro mimoškolní výuku škálu aktuálních a relevantních metodologických materiálů k začleňování GV do vzdělávacích procesů v rámci formálního i neformálního vzdělávání;
  • Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zájmového vzdělávání nepedagogických pracovníků k tématům GV;
  • Podpořit a podílet se na aktivitách směřující k zavádění témat GV do vzdělávání a osvěty zaměstnanců nestátních neziskových organizací, podnikové sféry, veřejné správy a územní samosprávy, sdělovacích prostředků;
  • Podporovat partnerství mezi soukromým, akademickým a veřejným sektorem, umožnit výměnu zkušeností, dovedností a příkladů dobré praxe;
  • Budovat zájem a informovanost veřejnosti v otázkách globálních výzev, občanské společnosti a humanitární a rozvojové spolupráce;
  • Podpořit média ve vytváření objektivního zpravodajství o problematice rozvojového světa, globálních výzev apod., které je založené na faktech a kritickém myšlení.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2024, činí 8 000 000 Kč. Dotace může být poskytnuta více žadatelům.
 • Minimální výše dotace na jeden každý rok realizace projektu je stanovena na 500 000 Kč, maximální výše dotace na jeden každý rok realizace je stanovena na 2 000 000 Kč. Minimální a maximální výše je shodná pro obě modality.
 • Pro tuto dotační výzvu bude poskytnuta dotace do maximální výše 90 % celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Aktivity vytvořené projektem mohou cílit do:
  • a) všech krajů (NUTS III) v rámci ČR,
  • b) prioritních rozvojových zemí ZRS ČR: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru