Přeskočit na obsah

ČRA — Dotační výzva „Bezpečné potraviny – osvětová kampaň prostřednictvím nevládních neziskových organizací“

Výzva zaměřena na zemědělství a rozvoj venkova a řádnou demokratickou správu věcí veřejných.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 20. 2. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem výzvy a cílem projektu, který bude podpořen, je zvýšit povědomí spotřebitelů o nových normách a požadavcích na bezpečnost potravin a informovat je o jejich právech.
 • Spotřebitelé potřebují jasná srozumitelná sdělení o současné situaci, pozitivních dopadech zvýšené bezpečnosti a kvality potravin, norem sanitární a fytosanitární bezpečnosti a veřejného zdraví.
 • Informovanost spotřebitelů je jedním z klíčových faktorů, které přispívají ke zlepšení bezpečnosti potravin tím, že vyvíjejí tlak na orgány pro bezpečnost potravin a provozovatele potravinářských podniků, identifikují porušení a zajišťují provádění kontrol v celém dodavatelském řetězci.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2024 činí 6 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru