Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

ČRA – Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnost pro rok 2022

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Dotace na podporu neinvestičních tuzemských projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty se zaměřením na oblasti podpory globálního rozvojového vzdělávání a osvěty veřejnosti v souladu s touto výzvou, tématy a cíli stanovenými Strategií globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech 2018–2030.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 4. 1. 2022 do 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem globálního rozvojového vzdělávání a osvěty veřejnosti je zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o globálním rozvoji, motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních výzev a vybavit je potřebnými kompetencemi, které jim pomohou podílet se na udržitelném rozvoji světa. Podporovat schopnost lidí kvalifikovaně a objektivně porozumět globálním, regionálním i lokálním politickým, ekonomickým, sociálním, environmentálním a kulturním procesům, včetně jejich vzájemných souvislostí a propojenosti jejich dopadů.
 • Hlavní důraz v oblasti GRV je kladen na:
  • účinnější začlenění globálních rozvojových témat jako přirozené součásti konceptu celoživotního učení nejen do vzdělávacích programů na všech úrovních vzdělávacího systému ČR, ale i do osvětových aktivit,
  • posílení informovanosti o globálních a rozvojových tématech včetně ZRS ČR vůči odborné a široké veřejnosti,
  • směřování k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.
 • Zaměření výzvy na následující oblasti podpory:
  • Formální vzdělávání.
  • Neformální a zájmové vzdělávání.
  • Osvěta veřejnosti.
 • Průřezové téma
  • Partnerství a spolupráce.

Forma a výše podpory:

 • Pro tuto dotační výzvu bude poskytnuta dotace do maximální výše 90 % celkových nákladů projektu.
 • Poskytovatel požaduje minimálně 10 % vlastního spolufinancování celkových nákladů projektu ze strany příjemce dotace.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a bude vyplacena jednorázově, formou ex-ante do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace na účet příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>