Přeskočit na obsah

ČRA — Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnost pro rok 2023

Dotace na podporu neinvestičních tuzemských projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty se zaměřením na oblasti podpory globálního rozvojového vzdělávání a osvěty veřejnosti v souladu s touto výzvou, tématy a cíli stanovenými Strategií globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech 2018–2030.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 27. 12. 2022 do 13 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem programu „Globální vzdělávání a osvěta veřejnosti“ je zpřístupnit všem občanům ČR informace o globálním rozvoji, motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních výzev a vybavit je potřebnými kompetencemi, které jim pomohou podílet se na udržitelném rozvoji světa. Souvisejícím cílem a záměrem programu je dosáhnout pozitivní změny ve vnímání globálních témat a propojenosti světa v české společnosti. Obsahově program vychází z dokumentu Strategie globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech 2018–2030. Program je rozdělen na dvě oblasti podpory: Globální vzdělávání; Osvěta veřejnosti, které lze v projektech kombinovat, a průřezové téma „Partnerství“.
 • Globální vzdělávání:
  • Primárním cílem je začlenit do formálního vzdělávacího systému nástroje a příležitosti, díky nimž si mohou učitelé i žáci osvojit kompetence (zahrnující znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty) potřebné pro aktivní zapojení do současného světa a pochopení jeho výzev.
 • Osvěta veřejnosti:
  • Cílem je informovat širokou veřejnost o otázkách rozvoje, dát jí nástroje k zapojení se do řešení globálních výzev, mobilizovat veřejnou podporu při naplňování Cílů udržitelného rozvoje, včetně boje proti chudobě a nerovnostem, podporovat kritické myšlení a osobní angažovanost v udržitelném rozvoji.
 • Průřezové téma: Partnerství. 
  • Cílem je podpořit komunikaci a spolupráci mezi různými aktéry činnými ve vzdělávání, napříč soukromým, veřejným a neziskovým sektorem. Klíčový záměr je znásobit dopady vzdělávacích a osvětových aktivit a jejich pevné ukotvení ve vzdělávacích programech a ostatních relevantních oblastech. Budou podporovány společné aktivity škol, územních samosprávných celků, malých a středních podniků, NNO, médií a veřejnosti, spolupráce odborníků a institucí a další networkingové aktivity a příležitosti. Dále budou podporovány projekty a aktivity zaměřené na partnerství mezi veřejnou správou a zřizovateli/vedením školských zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Pro tuto dotační výzvu bude poskytnuta dotace do maximální výše 90 % celkových nákladů projektu.
 • Poskytovatel požaduje minimálně 10 % vlastního spolufinancování celkových nákladů projektu ze strany příjemce dotace.
 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2023, činí 8 000 000 Kč. Dotace může být poskytnuta více žadatelům. Minimální výše dotace na jeden každý rok realizace projektu je stanovena na 500 000 Kč, maximální výše dotace na jeden každý rok realizace je stanovena na 2 000 000 Kč. Minimální a maximální výše je shodná pro obě modality.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy je možné předkládat žádosti o dotaci ve dvou modalitách: 
  • a) na dobu jednoho kalendářního roku. Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v rámci jednoho kalendářního roku, s ukončením nejpozději do 31. 12. 2023. Přibližná alokace činí 2/3 celkového rozpočtu.
   b) na dobu dvou let. Realizace projektu musí být zahájena nejdříve 1. 1. 2023 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2024. Rozhodnutím o poskytnutí dotace budou přiděleny prostředky pouze pro rok 2023. Subjekt, kterému bude v rámci této výzvy poskytnuta dotace na projekt na rok 2023, je oprávněn požádat o pokračující dotaci (na základě výzvy a v termínu stanoveném poskytovatelem) na tentýž projekt rovněž v roce 2024 , pokud budou splněny podmínky stanovené poskytovatelem dotace v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zejména schválená roční zpráva, řádné vyúčtování a vypořádání dotace). Poskytovatel dotace však není povinen ani se nezavazuje žádosti o pokračující dotaci na další období implementace víceletého projektu vyhovět. Přibližná alokace činí 1/3 celkového rozpočtu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru