Přeskočit na obsah

ČRA — Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti

Hlavním cílem globálního rozvojového vzdělávání a osvěty veřejnosti je zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o globálním rozvoji, motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních výzev a vybavit je potřebnými kompetencemi, které jim pomohou podílet se na udržitelném rozvoji světa.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 12. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního rozvojového vzdělávání ze strany učitelů a odborné pedagogické veřejnosti.
 • Podpořit, vytvořit a zpřístupnit pedagogům škálu aktuálních a relevantních metodologických materiálů k začleňování GRV do vzdělávacích procesů.
 • Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k tématům GRV.
 • Podpořit a podílet se na aktivitách směřující k zavádění témat GRV do vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, sdělovacích prostředků, podnikové sféry apod.
 • Podporovat partnerství v rámci občanské společnosti a rozvoj kapacit nestátních neziskových organizací poskytujících služby veřejnosti v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.
 • Podpořit média, aby informovala veřejnost o problematice rozvojového světa a aby produkovala materiály, které představí svět diverzifikovaně a z pohledu, který odráží témata a principy GRV.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 mil. Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu bude poskytnuta dotace do maximální výše 90 % celkových nákladů projektu.
 • Poskytovatel požaduje minimálně 10% vlastního spolufinancování celkových nákladů projektu ze strany příjemce dotace.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může podat max. 2 žádosti, přičemž jedna žádost obsahuje jeden projekt a zároveň každá žádost musí být zaměřena na odlišnou oblast podpory.
 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci na dobu jednoho kalendářního roku. Jedná se o projekty, jejichž doba realizace s dotační podporou nepřesahuje 12 měsíců. Realizace projektů je zahájena a ukončena v rámci jednoho kalendářního roku s ukončením nejpozději do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru