Přeskočit na obsah

ČRA Globální rozvojové vzdělávání

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na globální rozvojové vzdělávání a osvětu v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě těchto výzev je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin.

 Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Územním samosprávným celkům na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodním organizacím.
 • Dobrovolným svazkům obcí.

 Typy podporovaných projektů:

 • Oblast GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolupráce, zlepšení kvality a dopadů české ZRS, příprava vzdělávacích materiálů a programů, organizace a realizace vzdělávacích a tréninkových akcí — seminářů, workshopů, školení, konferencí, studijních cest; budování konzultačních a vzdělávacích center; poradenství apod.; pomoc učitelům základních i středních škol, zejména v tématech Osobnostní a sociální výchova, Etická výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2019, činí 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v roce 2019 je stanovena na 2 000 000 Kč na jeden projekt.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu.

 Specifika a omezení:

 • V rámci tohoto dotačního titulu lze podávat i projekty zaměřené na oblast neformálního rozvojového vzdělávání (práce s mládeží, informační a volnočasové aktivity mládeže i dospělých zaměřené na oblast zahraniční rozvojové spolupráce).
 • Dotace může být poskytnuta více žadatelům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru