Přeskočit na obsah

ČRA — Klimatická odolnost komunit v podhůří Hambaricho

Záměrem dotační výzvy je přispět ke klimatické odolnosti zemědělců v okolí horské oblasti Hambaricho a posílit stabilitu životního prostředí v této oblasti prostřednictvím zavedení udržitelných opatření slučitelných s kapacitou a možnostmi zainteresovaných aktérů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 20. 4. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby  a fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územně samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotační výzvy je stabilizovat potravinovou bezpečnost a živobytí drobných zemědělců prostřednictvím propagace a přijetí praktik CSA (Climate-Smart Agriculture) a zlepšit správu místní krajiny.
 • Příklady očekávaných výsledků a dopadů projektu:
  • Rehabilitovat vybraná degradovaná povodí krajiny v podhůří Hambaricho prostřednictvím vytvoření fyzických i biologických opatření na ochranu půdy a vody.
  • Navrhnout a zavést vhodná protierozní opatření pro lepší udržitelnost půdy v krajině.
  • Identifikovat a propagovat postupy CSA (Climate-Smart Agriculture, conservation agriculture, agrolesnictví, integrované zemědělství, integrovaná ochrana půdy a postupy produkce krmiv).
  • Diverzifikovat živobytí zranitelných zemědělců a podpořit přístup domácností k plodinám bohatým na živiny tak, aby zlepšily svůj nutriční příjem.
  • Podpořit produkci rostlin vhodných k využití na ochranu půdy, i rostlin a plodin vhodných pro další zpracování.
  • Zlepšit kapacity místní správy a komunitních struktur tak, aby dané komunitě poskytovaly efektivní poradenské služby, pomoc při plánování a podporu během krize.
 • Dále si projekt klade za cíl podporovat implementaci národních politik týkajících se hospodaření s přírodními zdroji, strategií zelené ekonomiky odolné vůči klimatu, komunitního participativního řízení povodí a Green Legac.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2023–2025, činí 16 750 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2023: 1 750 000 Kč.
  • 2024: 5 000 000 Kč.
  • 2025: 10 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Cílovými lokalitami výzvy jsou zóny Kembata Tembaro (woredy Kedida Gamela a Kachabira) a Hadiya (woreda Mirab Badwacho) v regionu SNNPR, konkrétně pak horská oblast Hambaricho. Projekt by měl zasáhnout minimálně 10 přilehlých kebelí k těmto oblastem/woredám v závislosti na výběru odpovědnými úřady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru