Přeskočit na obsah

ČRA — Participativní rozvoj krajiny v regionu Sidama, Etiopie, II

Dotace na posílení komunitních znalostí a dovedností včetně vyvolání pozitivní změny chování vedoucí k efektivnějšímu hospodaření s přírodními zdroji a tím i zlepšení životní úrovně obyvatel ve vybraných vesnicích (kebelích) se zvláštním důrazem na ženy a jiné znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 10. 2021 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadacím, nadačním fondům a ústavům.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a to výhradně na tyto účely definovaným v § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel.
 • Územní samosprávné celky.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Zavádění protierozních opatření v projektových lokalitách včetně navrhování i realizace konkrétních technických řešení a organizace školení, nácviku a kontroly uplatňování získaných dovedností (ochrana vody a půdy) v příslušných komunitách zejm. s ohledem na zapojení žen;
 • 2. Podpora efektivních zemědělských postupů vedoucí k vytváření příležitostí, zlepšení kvality živobytí a ekonomické situace komunit, respektive k navýšení obecné resilience komunit ve vztahu k případnému opakování jevů jako invaze pouštních sarančat či povodní z r. 2020;
 • 3. Zvýšení kvality života příjemců projektu se zřetelem na výživový dopad a potravinové zabezpečení jednotlivých komunit např. skrz podporu samozásobovacích, diverzifikovaných zahrad a zavádění změn ve stravovacích návycích s důrazem na nutriční hodnoty plodin;
 • 4. Zvyšování kapacit pracovníků relevantních úřadů skrz školení zejm. ve věci územního plánování (příprava, schválení a implementace krajinných plánů – tzv. landscape management plans – pro všech 14 cílových kebelí), eventuálně též asistence s přípravou komunitních vyhlášek, akčních plánů na ochranu přírody a jiných relevantních dokumentů;
 • 5. Organizace informačních kampaní pro širokou laickou i odbornou veřejnost ve vztahu k půdnímu managementu (5. prosinec – Světový den půdy) i výživě (16. říjen – Světový den jídla).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2021–2024, činí max. 27 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2021: 500 000 Kč.
  • 2022: 4 500 000 Kč.
  • 2023: 11 000 000 Kč.
  • 2024: 11 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v mezích určených rozpočtem libovolně přidávat aktivity potřebné k naplnění cílů a výstupů projektu, nikoliv však na úkor těch uvedených výše. U výše uvedených aktivit však žadatel může při řádném a srozumitelném zdůvodnění navrhovat změny či rozšíření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru