Přeskočit na obsah

ČRA — Partnerstvím k rozvoji sociálních služeb pro osoby s PAS

Dotační výzva se zaměřuje na pokračování intervencí v oblasti již identifikovaných institucionálních, procesních a legislativních nedostatků posílením existujících kapacit místních organizací a NGOs a jejich zapojení v národních rozhodovacích procesech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 2. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem předkládaných projektů by mělo být: 
  • 1) Stabilizace, profesionalizace, budování a posílení kapacit členů FEDRA v rozvoji a realizaci inovativních sociálních služeb na základě individuálních potřeb osob se zdravotním postižením (se zaměřením na PAS a vzácná genetická onemocnění);
  • 2) Usnadňování dialogu a poskytování podpory při navazování partnerství mezi členy FEDRA a NGOs a místními a národními úřady za účelem rozvoje udržitelných komunitních služeb;
  • 3) Přispět k eliminaci identifikovaných institucionálních, procesních a legislativních nedostatků v sektorech veřejné správy pomocí již navázaných vztahů a fungujících mezisektorálních pracovních skupin;
  • 4) Rozšíření a zpřístupnění již poskytovaných sociálních služeb a podpora místních organizací v jejich poskytování, včetně diagnostiky a terapií, v Kišiněvě, ale také s důrazem na regiony vzdálenější od Kišiněva;
  • 5) Podpora inkluzivního vzdělávání pro děti se zdravotním postižením, podpora zaměstnanosti a sociální inkluze ve společnosti pro mládež se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2022–2024, činí 15 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit: 
  • 2022: 4 000 000 Kč,
  • 2023: 6 000 000 Kč,
  • 2024: 5 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových přímých nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2022 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31.12.2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru