Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

ČRA – „Péče o matky a novorozence v nově vybudovaném perinatologickém oddělení, Kambodža“

mom-2425623__340
Share Button

Cíl dotační výzvy je přispět k omezení úmrtnosti novorozenců a dětí mladších pěti let a snížení mateřské úmrtnosti díky zlepšenému přístupu ke službám předporodní a postnatální péče a kvalifikovanému zdravotnickému personálu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 7. 2021 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby.
 • Územní samosprávné celky.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude zlepšení kvality zdravotních služeb pro riziková těhotenství a kvality života dítěte skrze navazující péči, monitoring a rehabilitaci v Národní pediatrické nemocnici, Phnompenh a vytvoření týmu, jehož úkolem bude poskytovat školení pro další nemocnice v provincii Kampong Chnang.
 • Předkládané projektové návrhy budou zpracovány jako víceleté (na období 2021-2023 a budou zcela v souladu s Programem rozvojové spolupráce mezi ČR a Kambodžou a budou směřovat k dosažení následujících cílů udržitelného rozvoje (SDGs):
  • Snížit mateřskou úmrtnost ve vybraných lokalitách v cílové oblasti.
  • Omezit úmrtí novorozenců a dětí mladších pěti let, jímž je možné předejít.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2021–2023, činí max. 18 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 18 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2021: 4 000 000 Kč.
  • 2022: 8 000 000 Kč.
  • 2023: 6 000 000 Kč.
 • Objem prostředků vynaložených na Osobní náklady nesmí přesáhnout 20 % výše poskytnuté dotace, v každém kalendářním roce trvání projektu.
 • Výše spolufinancování projektu:
  • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace, přičemž poskytovatel dotace požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu na každý kalendářní rok, tj. podíl z vlastních9/jiných10 zdrojů ze strany příjemce dotace musí být min. 5 % nákladů projektu v roce 2021, min. 5 % nákladů projektu v roce 2022, min. 5 % nákladů projektu v roce 2023.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
 • Dotace bude vyplacena jednorázově formou ex-ante do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet příjemce dotace.
 • Monitorovací zprávy:
  • roční zpráva o realizaci projektu za každý rok nejpozději do 31.1. násl. roku,
  • v posledním roce realizace projektu jak zprávu roční, tak zprávu závěrečnou, která shrnuje projekt za celou dobu jeho realizace, nejpozději do 31.1. násl. roku po ukončení projektu,
  • případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v předepsaných termínech a formě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>