Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora deinstitucionalizace ústavní péče v Moldavsku

V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude rozvoj místních kapacit v procesu deinstitucionalizace ústavní péče a podpora sociálních a komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Moldavsku. Cílem projektu je navázat na výsledky a výstupy projektu „Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Moldavsku“, který probíhá v letech 2019–2021.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 2. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem předkládaných projektů by mělo být: 
  • 1) zvýšení kvality poskytovaných komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením;
  • 2) nastavení systému monitorování kvality poskytovaných služeb pomocí přijetí a použití již existujícího nástroje pro měření kvality chráněných bydlení Národní agenturou ANAS;
  • 3) podpora tvorby systému nezávislé, rozvojové supervize, včetně zvýšení počtu kvalifikovaných supervizorů za účelem vybudování národního institutu pro nezávislou, rozvojovou supervizi;
  • 4) zvýšení kvality životní úrovně pro osoby s vážným zdravotním postižením v rámci procesu deinstitucionalizace;
  • 5) zapojení vyškolených peer specialistů v Moldavsku a jejich integrace v komunitních centrech;
  • 6) zvýšení moldavských kapacit sociálních pracovníků vytvořením studijního kurikula pro péči o duševní zdraví v rámci studijního programu sociální práce na moldavských univerzitách;
  • 7) podpořit proces deinstitucionalizace skrze příklady z dobré praxe – pilotní projekty pro integrovaný systém péče o duševní zdraví ve dvou regionech Moldavska;
  • 8) vytvoření návrhů systémových změn v legislativě a nastavení procesu deinstitucionalizace na základě jeho monitoring a analýzy;
  • 9) osvěta a vzdělávání veřejnosti, zejména v přímém okolí chráněných bydlení, léčeben a ústavů.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2022–2024, činí 10 000 000 Kč.
 • Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit: 
  • 2022: 3 000 000 Kč,
  • 2023: 3 500 000 Kč,
  • 2024: 3 500 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2022 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru