Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora horských regionů v oblasti zvýšení produktivity chovu skotu

Cílem je v první řadě zjištění potřeb farmářů, na které bude navázáno další intervencí v reakci na konkrétní požadavky vedoucí k rozvoji chovu hovězího dobytka včetně proškolení v oblasti hygienických a veterinárních standardů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  17. 2. 2022 do 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude:
 • 1. podpora hodnotového řetězce v oblasti produkce hovězího masa: 
  • nastavení udržitelných komunikačních kanálů mezi farmáři samotnými např. rozšířením a zpřístupněním již existujících farmářských kooperativů za účelem podpory kolektivního vyjednávání, sdílení vybavení, vzdělávání apod.,
  • nastavení a posílení vztahů a komunikačních kanálů mezi farmáři a dalšími aktéry ve veřejné i soukromé sféře za účelem zefektivnění existujícího systému státní správy a národní strategie pro podporu zemědělství v horských oblastech,
 • 2. zlepšení povědomí a prohloubení znalostí malých a středně velkých chovatelů ve vztahu k jednotlivým aspektům chovu skotu, jako jsou: 
  • výživa skotu, pěstování a uchovávání krmných plodin, produkce krmných směsí z udržitelně provozovaných luk, reprodukce skotu, šlechtění skotu, zavádění optimálních krmných technologií, zavádění služeb veterinárního poradenství, zavádění veterinárních a hygienických standardů v produkci a zpracování masa (včetně porážky) • zavádění nových a perspektivních výrobních postupů a masných a mléčných výrobků, spolupráce s odběratelskými subjekty na hovězí maso a případně na mléko, spolupráce s dodavatelskými subjekty v oblastech – veterinární péče, reprodukce a šlechtění zvířat, výživa zvířat, pěstování krmných plodin, nákup objemných a jadrných krmiv a krmných doplňků.
 • 3. Identifikovat vhodné/ho příjemce pro potenciální přenos českého know-how v oblasti precizního zemědělství s respektem k nenarušení tržního prostředí; Významným ekonomickým přínosem by mělo být i zvýšení povědomí chovatelů ohledně chovu vykrmovaného skotu za účelem rentabilní masné produkce.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2022 — 2024, činí 10 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit: 
  • 2022: 1 500 000 Kč,
  • 2023: 5 500 000 Kč,
  • 2024: 3 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2022 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru