Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora infrastruktury cestovního ruchu ve vybraných oblastech Gruzie

Záměrem dotační výzvy je přispět k naplnění Programu udržitelného rozvoje Chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit prostřednictvím podpory rozvoje turistického ruchu ve vybraných oblastech Gruzie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 19. 2. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • V žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude:
  • vyznačení turistických tras a zajištění jejich funkčnosti v souladu s gruzínskými standardy, legislativou a dle Přílohy č.8 této dotační výzvy (na fyzických pracích se budou podílet rangeři CHKO Aragvi, CHKO Tusheti, NP Pshav-Khevsureti a NP Tusheti, místní poskytovatelé služeb v turistickém ruchu, gruzínští a zahraniční dobrovolníci) a dále pak:
  • organizace zkušebního a propagačního pochodu po vyznačených trasách pro zástupce 5 turistických agentur a klubů;
  • zpracování a schválení memoranda o údržbě trasy, zohledňující povinnosti jednotlivých stakeholderů (Správy CHKO Aragvi, Správy CHKO Tusheti, Správy NP Pshav-Khevsureti, Správy NP Tusheti, místních komunitních organizací a sdružení, včetně poskytovatelů služeb v turistickém ruchu);
  • předání nástrojů a vybavení k údržbě značených tras Správě Chráněné krajiny Aragvi;
  • vypracování informačních a propagačních materiálů k turistickým trasám na území CHKO Aragvi, včetně jejich map a zajištění jejich distribuce poskytovatelům služeb cestovního ruchu v CHKO Aragvi (po dokončení všech tras dle části Záměr a cíl dotační výzvy, tj. v r. 2025).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2025, činí 3 600 000,- Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 2 300 000 Kč.
  • 2025: 1 300 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Způsobilé výdaje jsou ty, které skutečně vznikly v rámci projektu mezi počátečním a konečným datem způsobilosti. Počáteční a konečné datum způsobilosti výdajů je stanoveno od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a prostředky dotace lze použít výhradně k úhradě způsobilých výdajů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru