Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba v SNNPR, Etiopie

Záměrem této výzvy je navázání na intervence první fáze projektu s názvem „Zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate“ s cílem dalšího posilování systému komunitního hospodaření s přírodními zdroji ve vybraných kebelích a zajištění udržitelného rozvoje obživy místních komunit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 1. 2019 do 11.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely,  územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost,  mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílení komunitního hospodaření s přírodními zdroji a revitalizace půd vybraných vesnic o rozloze minimálně 2150 ha.
 • Přenos zkušeností a dobré praxe do nově identifikovaných vesnic společně s vytvořením a implementací krajinných plánů (tzv. landscape management plans) v souladu s místní legislativou a výsledky první etapy projektu.
 • Zavádění a posilování zdokonalených zemědělských technik, které omezují nebo zastavují půdní erozi (tzv. conservation agriculture).
 • Zajištění potravinové bezpečnosti a obživy vybraných komunit.
 • Zlepšení výživy farmářů a jejich rodin.
 • Řešení energetické spotřeby domácností, především se zaměřením na snížení spotřeby palivového dřeva a dřevěného uhlí.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019 – 2021, činí max. 10 000 000 Kč. Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2019: 4 500 000 Kč.
  • 2020: 4 000 000 Kč.
  • 2021: 1 500 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Do projektu je preferováno zapojení následujících partnerů: 
  • Regionální, zonální a okresní (worední) zemědělské úřady.
  • Pracovníci FTC cílových kebelí.
  • Administrativní vedení cílových kebelí.
  • A tzv. Watershed Management Committees cílových oblastí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru