Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora malých farmářů v oblasti produkce mléka na severu Moldavska

Cílem projektu je zefektivnění hodnotového řetězce produkce mléka s důrazem na zlepšení rentability produkce mléka, zvýšení kapacit hlavních aktérů a nastavení moderních postupů v chovu skotu a produkce mléka.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 2. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem projektu je zefektivnění hodnotového řetězce produkce mléka s důrazem na zlepšení rentability produkce mléka, zvýšení kapacit hlavních aktérů a nastavení moderních postupů v chovu skotu a produkce mléka.
 • Záměrem předkládaných žádostí by měla být podpora zvýšení produkce mléka, zlepšování jeho kvality, podpora a stimulace spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti produkce a zpracování syrového kravského mléka. Konkrétně: 
  • Zlepšit dosahovanou mléčnou užitkovost a kvalitu a složení mléka.
  • Rozšířit povědomí o aspektech chovu dojného skotu, např. pěstování krmných plodin a výživou dojného skotu.
  • Podpořit aktivity směřující ke zvýšení užitkovosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2022–2024, činí 9 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit: 
  • 2022: 3 000 000 Kč,
  • 2023: 3 000 000 Kč,
  • 2024: 3 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových přímých nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2022 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru