Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora místních komunit pro udržitelnou obnovu a budoucnost Ukrajiny

Cílem dotační výzvy je podpořit lokální úrovně územní samosprávy při tvorbě rekonstrukčních plánů a strategií a jejich následného využití, u kterých bude uplatněn do maximální míry inkluzivní, transparentní, demokratický a participativní přístup. V rámci tohoto procesu bude zohledněna i problematika EU integrace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  4. 3. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem dotační výzvy je přispět k obnově a rekonstrukci Ukrajiny pomocí podpory inkluzivního procesu obnovy, vedeného na místí úrovni, v souladu s národními a regionálními strategiemi a plány.
 • Cílem dotační výzvy je podpořit lokální úrovně územní samosprávy při tvorbě rekonstrukčních plánů a strategií a jejich následného využití, u kterých bude uplatněn do maximální míry inkluzivní, transparentní, demokratický a participativní přístup. V rámci tohoto procesu bude zohledněna i problematika EU integrace.
 • Vstupní analýza by měla být zaměřena na získání informací minimálně pro řešení následujících témat:
  • 1) Posílení kapacit a vhodný způsob podpory hromady (místní samosprávy) a dalších lokálních aktérů (mohou se lišit dle vybraných lokalit);
  • 2) Soulad s relevantními celostátními a regionálními strategiemi a plány, např. regionální plány obnovy, přístupová jednání s EU apod.;
  • 3) Zohlednění místních specifik a potřeb lokalit a hromad;
  • 4) Spolupráce s neziskovým sektorem na celostátní i místní úrovni;
  • 5) Maximální soulad s intervencemi jiných donorů a organizací na celostátní i místní úrovni (především v podobě přístupu k intervenci, výše alokované částky na komunitní projekty atd.).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2025, činí 30 000 000,- Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 15 000 000 Kč,
  • 2025: 15 000 000 Kč.
  • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2024 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru