Přeskočit na obsah

ČRA — „Podpora pracovních příležitostí v sektoru WASH pomocí kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR a Oromie“ pro rok 2023

Hlavním zaměřením výzvy je zlepšení udržitelnosti správy vodních zdrojů zvyšováním kvality odborného vzdělávání poskytovaného technickými a odbornými školami a zkvalitňováním kapacit techniků a operátorů vodovodních sítí v teorii i praxi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 1. 2023 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaná církví a náboženskou společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním zaměřením výzvy je zlepšení udržitelnosti správy vodních zdrojů zvyšováním kvality odborného vzdělávání poskytovaného technickými a odbornými školami a zkvalitňováním kapacit techniků a operátorů vodovodních sítí v teorii i praxi.
 • Záměrem tohoto dotačního titulu je zlepšit podmínky přístupu k pitné vodě pro obyvatele měst a venkova v rámci vybraných kebelí prostřednictvím zavedení udržitelné správy vodních zdrojů. Tohoto cíle bude dosaženo (1) zlepšováním dostupnosti a kvality jak dlouhodobých, tak krátkodobých kurzů na všech úrovních, poskytovaných v rámci technických a odborných škol ve woredách Areka, Dodolla, Durame, Ejere, Gobessa, Merab Abaya a Shone. Dále bude titul cílit na (2) budování odborných kapacit technických zaměstnanců a operátorů vodovodních sítí působících na úrovni wored a komunit a (3) na posílení institucionálních předpokladů pro zajištění udržitelnosti systému správy vodních zdrojů.

Forma a výše podpory:

 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace. Poskytovatel dotace zároveň požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu na každý kalendářní rok, tj. podíl z vlastních16/jiných17 zdrojů ze strany příjemce dotace musí být min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2023, min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2024, min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2025.
 • V případě projektů, kde je příjemcem nevládní nezisková organizace 18 , je umožněno zahrnout do spolufinancování projektu i činnost dobrovolníků a prokazovat ji prostřednictvím nepeněžitého příspěvku ve formě dobrovolnické práce, a to až do výše 50 % požadovaného objemu vlastního spolufinancování projektu. Dobrovolníky si může vykazovat pouze organizace, u které pracují dobrovolníci na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být zahájena v roce 2023 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru