Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora rozvoje nakládání s odpadem v kantonu Sarajevo

Dotace na budování kapacit komunálního podniku KJKP Rad Sarajevo v oblasti sběru a třídění odpadu, které povedou též ke zvýšenému povědomí obyvatel Kantonu Sarajevo ohledně nakládání s odpadem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. 5. 2021 do 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby.
 • Územní samosprávné celky.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Rozšíření sítě pro sběr a recyklaci odpadu v Kantonu Sarajevo dle vytvořeného elaborátu, který je součástí přílohy č. 7 této výzvy a návrhu technické směrnice pro sběr odpadu v Kantonu Sarajevo5 a zároveň v souladu s přílohou č.6 této výzvy.
 • 2. Zajištění neinvestičního vybavení pro recyklační dvory v Kantonu Sarajevo v souladu s technickou specifikací viz příloha č. 6 této výzvy.
 • 3. Vytvoření a provedení veřejné osvětové kampaně o způsobu třídění odpadů do kontejnerů a domácích kompostérů a příprava a provedení profesionální mediální strategie ve spolupráci s odborníkem/odborníky z České republiky, kteří tyto zkušenosti také předají zaměstnancům KJKP Rad (včetně toho, jak správně používat dodávané vybavení či příprava polepů dodávaného vybavení a info panelů atd.; doporučený způsob předávání informací: prostřednictvím elektronických letáků, webových stránek dané obce nebo technických služeb obce, věstníku nebo tištěného zpravodaje obce tak, aby měli přístup k novým informacím i obyvatelé bez přístupu k internetu.).
 • 4. Přípravu a realizaci studijní cesty pro zaměstnance KJKP Rad na vybrané téma, které by mělo ukázat příklady dobré praxe z České republiky v oblasti nakládání s komunálním odpadem, administrativní a praktické zajištění nakládání s odpady v obcích ČR a případné řešení problémů, se kterými se potýká KJKP Rad.
 • 5. Technickou asistenci zaměstnancům KJKP Rad při správném nakládání s odpadem, aktivity vedoucí k znovuvyužití odpadu atd. (např. optimalizace pracovních postupů vedoucí k efektivnějšímu nakládání s odpadem atd., správné nakládání s dodaným vybavením atd.).
 • 6. Další relevantní aktivity spojené s udržitelným nakládáním odpadu v Kantonu Sarajevo

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2021–2023, činí max. 30 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2021: 5 000 000 Kč.
  • 2022: 10 000 000 Kč.
  • 2023: 15 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace, přičemž poskytovatel dotace požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu na každý kalendářní rok, tj. podíl z vlastních8/jiných9 zdrojů ze strany příjemce dotace musí být min. 5 % nákladů projektu v roce 2021, min. 5 % nákladů projektu v roce 2022, min. 5 % nákladů projektu v roce 2023.

Specifika a omezení:

 • Průběžná zpráva o realizaci projektu nejpozději do 31.7.2021,
 • roční zpráva o realizaci projektu za každý rok nejpozději do 31.1. násl. roku,
 • v posledním roce realizace projektu jak zprávu roční, tak zprávu závěrečnou, která shrnuje projekt za celou dobu jeho realizace, nejpozději do 31.1. násl. roku po ukončení projektu,
 • případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v předepsaných termínech a formě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru