Přeskočit na obsah

ČRA- „Podpora rozvoje sociálních služeb pro mládež v regionu Mtskheta-Mtianeti“

Dotace na rozvoj mechanismů pro umožnění většího/aktivnějšího začlenění mládeže a marginalizovaných skupin v oblasti Aragvi, v municipalitě Dusheti, v regionu Mtskheta-Mtianeti. Záměrem této výzvy je umožnění a nastavení takového systému, který rozvíjí lidský a sociální kapitál mladých lidí a ve kterém mají tito mladí lidé možnost být aktivními občany, podílet se na všech oblastech veřejného života a realizovat své nápady a iniciativy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. 2. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby  a fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územně samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotační výzvy a její následné implementace je zejména:
  • Spolupráce na implementaci Strategie a akčního plánu pro mládež v celé municipalitě Dusheti regionu Mtskheta-Mtianeti.
  • Podpora decentralizace/delegování služeb na municipální úrovni, navržení vhodného mechanismu jejich fungování.
  • Podpora budování kapacit odborníků (odborníci na práci s mládeží, místní municipální kapacity).
  • Zlepšení přístupu mladých ke komplexním službám, jejich koordinace, návaznost a větší zapojení příjemců.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2023–2025, činí 20 000 000,- Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2023: 5 000 000 Kč.
  • 2024: 10 000 000 Kč.
  • 2025: 5 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
 • Dotace bude vyplacena jednorázově formou ex-ante do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru