Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

Dotace na podporu partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, včetně jimi zřizovaných subjektů zaměřených na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb.

 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 4. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují. Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost. Mezinárodní organizace. Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora projektů realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi), nebo ve spolupráci s těmito územními samosprávnými celky, v jedné nebo více z prioritních/partnerských zemích programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR). Prioritními/partnerskými zeměmi pro účely této dotační výzvy se rozumí tyto země: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Moldavsko, Kambodža, Zambie, a dále Ukrajina.
  • Podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, včetně jimi zřizovaných subjektů zaměřených na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb.
  • Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na přenos know-how a posilování kapacit pro kvalitní řízení samospráv a dobrou správu veřejných věcí (tzv. good governance). Projekty musí být v souladu s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2020, činí max. 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v roce 2020 je stanovena na 500 000 Kč na jeden projekt
  • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu). Podíl vlastních zdrojů příjemce dotace na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod minimální hranici stanovenou ve vyhlášení dotační výzvy ve všech kalendářních rocích realizace projektu

Specifika a omezení:

  • Dotace může být poskytnuta více žadatelům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru