Přeskočit na obsah

ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích

Cílem projektů je primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního,zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru.

Příjem žádostí:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 17. října 2017 v 15:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Spolky, zřízeným podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
 • Územní samosprávné celky (na jinou než podnikatelskou činnost).
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně — právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně — právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

Typy podporovaných projektů:

 • Přenos know — how.
 • Sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací.
 • Posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí (tzv. good governance).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány činí 1 500 000 Kč.
 • Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 500 000 Kč.
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

Specifika a omezení:

 • Z dotace nelze hradit investiční náklady.
 • Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru