Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora sociální inkluze marginalizovaných komunit v Kosovu

Předmětem dotačního titulu: „Podpora sociální inkluze marginalizovaných komunit v Kosovu“ je podpora inkluze marginalizovaných komunit a znevýhodněných skupin (m.j.: Romů, Aškali a Egypťanů) s hlavním důrazem na vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 7. 1. 2016 v 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávné celky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Mimoškolní vzdělávací a volnočasová centra.
 • Mentorování středoškolských studentů.
 • Komunitní a psychosociální práce s rodinami.
 • Podpora marginalizovaných komunit a znevýhodněných skupin v rámci školského systému – např. při zápisu do škol, návratu do vzdělávacího systému, atd.
 • Vzdělávání dětí v předškolním věku.
 • Zvyšování kapacit místních odborníků a organizací, kteří pracují s dětmi/mládeží romského, aškalského nebo egyptského původu.
 • Institucionalizace mimoškolního vzdělávání.
 • V odůvodněných případech lze navrhnout i další aktivity v rozsahu podpory inkluze.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na období let 2016 — 2017, činí 7 880 000 Kč.
 • Na rok 2016 je poskytována podpora ve výši 3 880 000 Kč.
 • Na rok 2017 je poskytována podpora ve výši 4 000 000 Kč.
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořen bude jeden projekt.
 • Důraz by měl být kladen na udržitelnost výstupů projektu. Příjemce dotace by měl uvést, jakým způsobem hodlá spolupracovat s místními institucemi a jaké příklady české praxe by mohly být aplikovatelné v kosovském prostředí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru