Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami a vysokoškolskými pracovišti

Projekty předložené v rámci této dotační výzvy budou zaměřeny na asistenci ukrajinským univerzitám a vysokoškolským pracovištím prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 1. 4. 2019 do 13.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace,dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prioritně budou podpořeny projekty s některým z následujících tematických zaměření: 
  • Implementace prvků reformního programu Nová ukrajinská škola do pedagogického vzdělávání, včetně problematiky inkluze.
  • Budování a posilování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti.
  • Posilování výzkumných kapacit a vědecké spolupráce mezi univerzitami s důrazem na podporu mladých vědců.
  • Posilování spolupráce vysokých škol se soukromým sektorem, včetně metodické podpory při přípravě vzdělávacích plánů.
  • Posilování role vysokých škol v rámci místních komunit a života společnosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019 — 2021, činí max. 9 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na dotační výzvu stanovena následovně: 
  • 2019: 3 000 000 Kč.
  • 2020: 3 000 000 Kč.
  • 2021: 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí dodržet předepsaný způsob podání žádosti o dotaci.
 • Dotace může být poskytnuta jednomu, nebo více žadatelům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru