Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích

Tato výzva je určena pro žadatele o poskytnutí dotace na podporu nových trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. 11. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaná církví a náboženskou společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program usiluje o tyto cíle: 
  • spolupráci českých subjektů se zahraničními a mezinárodními donory a rozvojovými zeměmi,
  • budování a posilování odborných kapacit českých subjektů,
  • posílení bilaterálních vztahů České republiky s prioritními a specifickými zeměmi ZRS ČR vč. cílových zemí humanitární pomoci.
 • Podpora trilaterálního programu je rozdělena na dvě modality: 
  • (1) Kofinancování projektů financovaných ze strany dalšího donora, kde výše dotace ČRA může dosahovat maximálně 50 % celkového rozpočtu projektu. Český žadatel o dotaci ČRA je současně příjemcem grantu od zahraničního či mezinárodního donora (zahraniční či mezinárodní finanční zdroje jsou součástí jeho hospodaření a účetnictví), před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace bude uzavřena smlouva s donorem o grantu, český žadatel má jasnou a přímou roli v implementaci projektu.
  • (2) Zapojení českých subjektů do rozvojových projektů financovaných třetí stranou, kde výše dotace ČRA může dosahovat maximálně 95 % celkového rozpočtu projektu. Český žadatel o dotaci ČRA není příjemcem grantu od zahraničního či mezinárodního donora (zahraniční či mezinárodní finanční zdroje nejsou součástí jeho hospodaření a účetnictví). Na realizaci hlavního projektu se podílí český subjekt pouze doplňkově (například v rovině expertní spolupráce, monitoringu), nicméně v součinnosti se zahraničním či mezinárodním donorem i hlavním příjemcem grantu a s jejich vědomím.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše finanční alokace na dotační program „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ na rok 2024 činí max. 25 mil. Kč.
 • Celková výše finanční alokace na tuto dotační výzvu na rok 2024 činí 22,5 mil. Kč s možností navýšení před ukončením výzvy. Se zbylou částí ve výši 2,5 mil. Kč je počítáno na pokračující projekty.
 • Maximální výše dotace na jeden každý rok realizace je stanovena na 5 mil. Kč pro modalitu (1) Kofinancování projektů financovaných ze strany dalšího donora a na 3,5 mil. Kč pro modalitu (2) Zapojení českých subjektů do rozvojových projektů
  financovaných třetí stranou.
 • Podmínky pro modalitu (1) Kofinancování projektů financovaných ze strany dalšího donora: 
  • pro tuto dotační výzvu bude poskytnuta dotace do maximální výše 50 % celkových nákladů projektu.
 • Podmínky pro modalitu (2) Zapojení českých subjektů do rozvojových projektů financovaných třetí stranou: 
  • pro tuto dotační výzvu bude poskytnuta dotace do maximální výše 95 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat žádosti o dotaci v režimu jednoletých nebo víceletých projektů v implementačním období 2024–2026.
 • U jednoletých projektů doba realizace musí být zahájena v roce 2024 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2024.
 • U víceletých projektů doba realizace musí být zahájena v roce 2024 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2026.
 • Rozhodnutím o poskytnutí dotace budou přiděleny prostředky vždy jen na jeden kalendářní rok realizace projektu, tj. na základě této výzvy pro rok 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru