Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora uplatnění mládeže v oblasti agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

Záměrem této dotační výzvy je přispět k větší uplatnitelnosti mládeže v oblasti agrobyznysu skrze posilování expertizy školitelů na úrovni technických a odborných (TVET) škol a ukotvení návaznosti takových vzdělávacích institucí na personální potřeby a profesní standardy agroindustriálních parků v zónách regionu Státu jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 4. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšení kapacit čtyř technických a odborných (TVET) škol v poskytování dlouhodobých i krátkodobých vzdělávacích programů v oboru zemědělsko-zpracovatelský průmysl (agro-processing);
  • Rekonstrukce či výstavba školících prostor;
  • Dodávka potřebných nástrojů a materiálu (př. mixér, viskozimetr atp.);
  • Odborná asistence zaměstnancům TVET škol při vytváření učebních plánů a školících materiálů dle vhodných metodologií;
  • Asistence při zavádění krátkodobých programů v zájmu posílení konkurenceschopnosti učňů na trhu práce (školení „soft skills“, konkrétní techniky zpracování zemědělské produkce atp.);
 • Podpora výměny know-how a posílení profesionálního i kapacitního provázání TVET škol s vybranými agro-industriálními parky a velmi malými či malými podniky;
 • Podpora zakládání velmi malých a malých podniků a navýšení kapacit těch existujících; 
  • Asistence při tvorbě podnikatelských plánů;
  • Zavádění mechanismů finančního řízení podniku;
  • Udílení grantů;
 • Osvětová kampaň s cílem zvýšit povědomí zemědělců o nástrojích vládní veřejné zemědělské asistence, dostupných školeních ve zpracovatelském průmyslu apod.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2023, činí max. 30 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2020:   4 000 000 Kč.
  • 2021: 10 000 000 Kč.
  • 2022: 10 000 000 Kč.
  • 2023:   6 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci obdrží jeden žadatel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru