Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Podpora uplatnění mládeže v oblasti agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

napoli-bread-1614188__340
Share Button

Záměrem této dotační výzvy je přispět k větší uplatnitelnosti mládeže v oblasti agrobyznysu skrze posilování expertizy školitelů na úrovni technických a odborných (TVET) škol a ukotvení návaznosti takových vzdělávacích institucí na personální potřeby a profesní standardy agroindustriálních parků v zónách regionu Státu jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 4. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšení kapacit čtyř technických a odborných (TVET) škol v poskytování dlouhodobých i krátkodobých vzdělávacích programů v oboru zemědělsko-zpracovatelský průmysl (agro-processing);
  • Rekonstrukce či výstavba školících prostor;
  • Dodávka potřebných nástrojů a materiálu (př. mixér, viskozimetr atp.);
  • Odborná asistence zaměstnancům TVET škol při vytváření učebních plánů a školících materiálů dle vhodných metodologií;
  • Asistence při zavádění krátkodobých programů v zájmu posílení konkurenceschopnosti učňů na trhu práce (školení „soft skills“, konkrétní techniky zpracování zemědělské produkce atp.);
 • Podpora výměny know-how a posílení profesionálního i kapacitního provázání TVET škol s vybranými agro-industriálními parky a velmi malými či malými podniky;
 • Podpora zakládání velmi malých a malých podniků a navýšení kapacit těch existujících;
  • Asistence při tvorbě podnikatelských plánů;
  • Zavádění mechanismů finančního řízení podniku;
  • Udílení grantů;
 • Osvětová kampaň s cílem zvýšit povědomí zemědělců o nástrojích vládní veřejné zemědělské asistence, dostupných školeních ve zpracovatelském průmyslu apod.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2023, činí max. 30 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020:   4 000 000 Kč.
  • 2021: 10 000 000 Kč.
  • 2022: 10 000 000 Kč.
  • 2023:   6 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>