Přeskočit na obsah

ČRA Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině III

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na modernizaci terciárního vzdělávání na Ukrajině prostřednictvím zapojení českých vysokých škol.

Příjem žádostí:

 • Přihlášky jsou přijímány na adrese agentury do 18. 8. 2017 do 10 hodin.
 • Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na adresu: Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, 118 50 Praha 1.

Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty předložené v rámci tohoto dotačního výběrového řízení se budou zaměřovat na asistenci vysokým školám a akademickým pracovištím (zapojeným do VŠ výuky) na Ukrajině prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol. Prioritu mají projekty předložené českými vysokými školami (ostatní oprávněné subjekty musí v projektu doložit zapojení vysokoškolských pracovišť z ČR a cílové země do projektu).

Předkládané projekty musí být zaměřené minimálně na dvě z následujících tematických zaměření:

 • Internacionalizace ukrajinských vysokých škol a jejich podpora při využívání nástrojů akademické mobility.
 • Vybudování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ukrajinských vysokých škol.
 • Příprava metodických materiálů pro nastavení akademických vzdělávacích plánů s důrazem na zařazení volitelných předmětů do studijních programů.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na období let 2017 – 2018, činí 5 000 000 Kč. Podpořeno může být více projektů.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 2017: 1 000 000 Kč, 2018: 1 500 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu. V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu. Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

Specifika a omezení:

 • Poskytování dlouhodobých stipendijních studijních pobytů studentům z partnerských zemí není v rámci tohoto dotačního titulu podporováno. Kratší stáže v ČR pro pedagogy mohou být v odůvodněných případech zahrnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru