Přeskočit na obsah

ČRA — Pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce

Dotace na podporu pokračujících projektů na rok 2021, které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu víceleté realizace a podpořeny poskytnutím dotace v roce 2020 v rámci následujícího výčtu původních bilaterálních dotačních výzev.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 4. 2021 do 10.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.
 • Okruh oprávněných žadatelů je omezen na realizátory projektů (tj. příjemce dotace), jimž byla ze strany poskytovatele dotace na daný projekt již poskytnuta dotace v předchozím kalendářním roce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora pokračování projektů, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci bilaterálních dotačních výzev.
 • Do této dotační výzvy se mohou hlásit subjekty, které byly podpořeny v rámci následujících dotačních výzev: 
  • Bosna a Hercegovina.
  • Etiopie.
  • Gruzie.
  • Kambodža.
  • Moldavsko.
  • Ukrajina.
  • Zambie.

Forma a výše podpory:

 • Požadovaná výše pokračující dotace na rok 2021 nesmí přesáhnout podíl dotace na celkových nákladech projektu oproti původní schválené projektové dokumentaci nebo hranici maximální výše dotace stanovené v původní dotační výzvě, na základě které byl projekt podpořen.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci a jejích příloh, a po posouzení jednotlivých žádostí o dotaci.
 • Do tohoto okruhu oprávněných žadatelů o pokračující dotaci, mohou být rovněž zařazeni i žadatelé, jejichž projekty, měly původně skončit v předchozím roce, ale ze závažných důvodů nemohly být dokončeny projektové aktivity a naplněn tak účel projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru