Přeskočit na obsah

ČRA — Posílení práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině

Dotace na podporu bosenské státní instituce, která zajišťuje sociální péči pro děti a mládež v oblasti alternativní péče, a to především v oblasti implementace procesů a standardů sociální ochrany dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 4. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace,dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Baseline study – ověření situace v terénu.
 • Příprava školících modulů pro pracovníky státní správy, kteří pracují s dětmi v alternativní péči s cílem zvýšit jejich povědomí o právech dětí a začlenit tento přístup do jejich každodenních pracovních činností.
 • Školení pro školitele pracovníků státní správy, kteří pracují s dětmi v alternativní péči.
 • Školení pro pracovníky státní správy, kteří působí v oblasti péče a ochrany práv dětí v alternativní péči.
 • Zajištění implementace nových metod do praxepracovníků státní správy v terénu.
 • Informování klíčových stake-holderů o nových přístupech v péči o děti v alternativní péči.
 • Dodávky vybavení pro relevantní státní/neziskové instituce, které působí v rámci ochrany práv dětí v alternativní péči v BiH.
 • Další školení pro relevantní státní/neziskové instituce, které působí v rámci ochrany práv dětí v alternativní péči v BiH a.j.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019–2021, činí max. 10 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2019: 4 000 000 Kč.
  • 2020: 3 000 000 Kč.
  • 2021: 3 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u příjemce dotace evidována tak, aby bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru