Přeskočit na obsah

ČRA Posilování kapacit a partnerství NNO

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 1. 9. 2016 do 24. 10. 2016 do 15 hod.

 Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

 Typy podporovaných projektů:

 • Oblast ZÁKLADNÍ KAPACITY – zahrnuje podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na budování organizačních a administrativních struktur malých a začínajících NNO a posilování jejich schopností poskytovat veřejné služby v oblasti ZRS – technické a administrativní zázemí, odborné knihovny a databáze, propagační a fundraisingové aktivity, výměna informací a zkušeností, rozvoj lidských zdrojů (účast na národních i mezinárodních odborných kursech, školeních a konferencích, stáže a studijní pobyty, apod.).
 • Oblast ODBORNÉ KAPACITY – zahrnuje zejména posilování kapacit NNO ve specifických a odborných sektorech (management a organizace, fundraising, vnitřní kontrola a evaluace a další).
 • Podoblast PARTNERSTVÍ – cílem projektů v této oblasti má být podpora spolupráce a koordinace aktivit ZRS v rámci české i mezinárodní rozvojové konstituence; zvýšení kvality, efektivity a mezinárodní kompatibility systému ZRS. Podporovány budou aktivity zaměřené na výměnu informací a sdílení zkušeností, organizaci společných akcí v ČR či sousedních zemích, přípravu společných projektů a programů ZRS, spolupráci při budování systému české ZRS, zpracování odborných studií, oponentur a zastupování NNO v českých i mezinárodních rozvojových strukturách, apod.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy : 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 400 000 Kč.
 • Maximální limit podpory v případě stáží a studijních pobytů: 100 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu.
 • V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu. Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

 Specifika a omezení:

 • Je možné podat žádost pouze do jedné ze dvou hlavních oblastí – nelze již v rámci tohoto dotačního titulu podávat více souběžných žádostí. Podoblast PARTNERSTVÍ lze s oběma kapacitními oblastmi kombinovat (začlenit jako samostatné aktivity/výstupy do projektu předkládaného v jedné ze dvou hlavních oblastí), nicméně vždy je možné podat jen jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru