Přeskočit na obsah

ČRA — Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS (včetně kapacit a partnerství NNO, aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR)

Dotace na posílení posílení partnerství, profesionality, budování kapacit a udržitelnosti implementačních partnerů ZRS, na podporu sdružování neziskových a partnerských institucí místní správy a samosprávy a rozvoj občanského sektoru založeného na principech ZRS a vzájemné spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. 11. 2023 do 13 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Podpořit růst a profesionalizaci českých subjektů a partnerů zapojených do poskytování ZRS, a to především skrze zvyšování jejich odbornosti a kvality zázemí.
 • 2) Posílit schopnost partnerů ucházet se o finanční prostředky ze zdrojů mimo rozpočet programu ZRS ČR, včetně mezinárodních finančních nástrojů. Naplnění tohoto cíle se předpokládá především skrze podporu interních systémových opatření organizací, která
  jim umožní kvalifikovat se do externích dotačních programů a fondů.
 • 3) Vytvářet a kultivovat stabilní a fungující prostředí české ZRS, především skrze podporu síťových organizací zastřešujících NNO a další subjekty činné v ZRS.
 • 4) Podporovat nová i existující partnerství na domácí i zahraniční scéně, stejně tak mezisektorovou spolupráci, a to především na úrovni neziskový – soukromý – akademický sektor. Smyslem tohoto cíle je umožnit výměnu know-how a zkušeností v jednotlivých
  sektorech/regionech z víceúrovňové perspektivy a zvýšit tak účinnost a efektivitu ZRS.
 • 5) Podporovat mediální a veřejné aktivity zaměřené na komunikaci a advocacy témat ZRS.
 • 6) V rámci tohoto cíle jsou žádoucí také společné (partnerů a ČRA) mediální a veřejné aktivity na podporu ZRS.
  7) Podporovat inovativní a udržitelná řešení (vč. aplikace nejnovějších vědeckých poznatků a technologií do praxe ZRS), která budou mít skutečný a dlouhodobý přínos pro příjemce projektů a programů implementovaných žadateli a jejich partnery v oblasti ZRS. V rámci tohoto cíle je taktéž žádoucí aplikování vědeckých poznatků do praxe ZRS.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2024, činí 5 000 000 Kč.
 • Maximální a minimální výše dotace je odlišná pro každou ze dvou modalit, a to následovně: 
  • a) Pro oblast podpory ZÁKLADNÍ A ODBORNÉ KAPACITY PARTNERŮ ZRS je minimální výše dotace stanovena na 300 000 Kč, maximální výše dotace je stanovena na 750 000 Kč. Přibližná alokace činí 40 % celkového rozpočtu.
  • b) Pro oblast podpory PLATFORMY A SÍŤOVÉ ORGANIZACE ZRS je minimální výše dotace na jeden každý rok realizace projektu stanovena na 500 000 Kč, maximální výše dotace na jeden každý rok realizace je stanovena na 1 500 000 Kč. Přibližná alokace činí 30 % celkového rozpočtu.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu bude poskytnuta dotace do maximální výše 90 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být zahájena nejdříve 1. 1. 2024 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru