Přeskočit na obsah

ČRA — Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)

Dotace k posílení profesionality, budování kapacit a udržitelnosti NNO tak, aby občanská společnost byla jedním ze stabilních pilířů demokracie, podpořit sdružování NNO a rozvoj občanského sektoru založeného na principech ZRS a vzájemné spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 30. 12. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a to výhradně na tyto účely definovaným v § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel, Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost. Mezinárodní organizace. Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. PLATFORMY:
 • podpora vytváření, koordinace a posilování kapacit subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.
 • 2. ZÁKLADNÍ KAPACITY:
 • podpora budování organizačních a administrativních struktur malých a začínajících NNO a posilování jejich schopností poskytovat veřejné služby v oblasti ZRS.
 • 3. ODBORNÉ KAPACITY:
 • podpora posilování kapacit NNO ve specifických a odborných sektorech.
 • Specifická oblast podpory PARTNERSTVÍ:
 • podpora spolupráce a koordinace aktivit ZRS v rámci české i mezinárodní rozvojové konstituence ke zvýšení kvality a efektivity systému ZRS.

Forma a výše podpory:

 • Součet všech dotací poskytnutých na základě této výzvy může být nejvýše 5 mil. Kč, tj. celková alokace vyčleněná dle Usnesení vlády č. 618 ze dne 8. června 2020 pro daný dotační program.
 • Maximální a minimální výše dotace na jednu žádost o dotaci/jeden projekt v oblasti podpory: 
  • ZÁKLADNÍ a ODBORNÉ KAPACITY (včetně specifické oblasti PARTNERSTVÍ) činí max. 500 000 Kč a min. 200 000 Kč o v případě stáží a studijních pobytů činí max. 100 000 Kč a min. 50 000 Kč.
  • PLATFORMY činí max. 1 000 000 Kč a min. 200 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu bude poskytnuta dotace do maximální výše 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.
 • Poskytovatel požaduje minimálně 20% vlastního spolufinancování celkových uznatelných nákladů projektu ze strany příjemce dotace.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může podat jen 1 žádost o dotaci, přičemž tato žádost o dotaci obsahuje jen jeden projekt, který musí být zaměřen na jednu z hlavních oblastí podpory, přičemž lze doplnit zaměření projektu i o specifickou oblast podpory.
 • Realizace projektů bude zahájena a ukončena v rámci jednoho kalendářního roku s ukončením nejpozději do 31. 12. 2021.
 • Specifickou oblast podpory PARTNERSTVÍ lze v rámci jedné žádosti o dotaci kombinovat s jednou z hlavních oblastí podpory, a to začleněním samostatných aktivit/výstupů do projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru