Přeskočit na obsah

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

Předmětem dotace je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalších oprávněných subjektů v oblasti posilování kapacit a akceschopnosti zastřešujících organizací subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě těchto výzev je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Územním samosprávným celkům na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodním organizacím.
 • Dobrovolným svazkům obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast PLATFORMY – podpora v oblasti koordinace a posilování kapacit členských organizací — subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.
 • Oblast ZÁKLADNÍ KAPACITY – zahrnuje podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na budování organizačních a administrativních struktur malých a začínajících NNO a posilování jejich schopností poskytovat veřejné služby v oblasti ZRS – technické a administrativní zázemí, odborné knihovny a databáze, propagační a fundraisingové 2 aktivity, výměna informací a zkušeností, rozvoj lidských zdrojů (účast na národních i mezinárodních odborných kurzech, školeních a konferencích, stáže a studijní pobyty, apod.), pilotní aktivity zaměřené na testování nových znalostí a zkušeností.
 • Oblast ODBORNÉ KAPACITY – zahrnuje zejména posilování kapacit NNO ve specifických a odborných sektorech (odborná školení, konzultace nebo mentoring zaměřený na management organizace nebo management projektů, zavádění etických kodexů a standardů efektivnosti, evaluace a další).
 • Podoblast PARTNERSTVÍ – cílem projektů v této oblasti má být podpora spolupráce a koordinace aktivit ZRS v rámci české i mezinárodní rozvojové konstituence a zvýšení kvality, efektivity a mezinárodní kompatibility systému ZRS.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2019, činí 4 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé projekty v oblastech ZÁKLADNÍ a ODBORNÉ KAPACITY (včetně podoblasti PARTNERSTVÍ): 
  • Je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 500 000 Kč .
  • V případě stáží a studijních pobytů je maximální limit dotace 100 000 Kč.
  • ČRA zároveň stanovuje minimální výši dotace, která pro jeden projekt v rámci této výzvy činí 200 000 Kč (u stáží a studijních pobytů 50 000 Kč).
 • Na jednotlivé projekty v oblasti PLATFORMY je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 1 000 000 Kč .
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 80 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Je možné podat žádost pouze do jedné z hlavních oblastí – nelze již v rámci tohoto dotačního titulu podávat více souběžných žádostí. Podoblast PARTNERSTVÍ lze s oběma kapacitními oblastmi kombinovat (začlenit jako samostatné aktivity/výstupy do projektu předkládaného v jedné ze dvou hlavních oblastí), nicméně vždy je možné podat jen jednu žádost. Oblast, do které směřujete dotační žádost, vyznačte v žádosti o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru