Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

ČRA – Produktivnější a odolnější farmáři v Západní provincii Zambie

soybean-field-1610754__340
Share Button

Program definuje priority ZRS České republiky, kdy hlavní pozornost směřuje na posilování přístupu malých a středních farmářů na trh, diverzifikaci a zkvalitnění jejich produkce a obecně zlepšování situace obyvatelstva zejména v zemědělství a na venkově. Tyto aktivity mají přispět k dalšímu snižování závislosti Zambie na rozvojové pomoci, k omezování chudoby a hladu a k udržitelnosti ekonomického růstu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 9. 2021 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadacím, nadačním fondům a ústavům.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a to výhradně na tyto účely definovaným v § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel.
 • Územní samosprávné celky.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšit zemědělskou produktivitu a příjmy drobných farmářů pomocí zajištění bezpečného a rovného přístupu k výrobním zdrojům (a vstupům), znalostem, trhům a vytvářením příležitostí k vytváření přidané hodnoty a přístupu k zaměstnání v nezemědělském sektoru.
 • Zavést systémy udržitelné výroby potravin a odolné zemědělské postupy, které zvýší produktivitu a výrobu a pomohou zachovat ekosystémy posilující schopnosti půdy přizpůsobit se klimatické změně.
 • V rámci projektu uchazeč zahrne tyto aktivity:
  • 1) Výstavba bioplynových stanic v domácnostech malých farmářů prostřednictvím existujících/nově vyškolených tržních aktérů.
  • 2) Osvětová kampaň o přínosech využívání bioplynu a digestátu pro veřejnost, soukromý i státní sektor.
  • 3) Podpora tržních struktur a relevantních aktérů pro posílení trhu s bioplynem v Západní provincii Zambie; zajištění udržitelných služeb do budoucna (materiál, výstavba, servis, poradenství).
  • 4) Školení zaměřená na využívání digestátu z bioplynových stanic pro hnojení; dále na oblasti udržitelného a organického farmaření a nutrice; školení vládních úředníků.
  • 5) Podpora hodnotových řetězců navazujících na využívání digestátu z bioplynových stanic (ovoce, luštěniny, akvakultura, hospodářská zvířata, drůbež).
  • 6) Propojení využívání bioplynové stanice a budování/revitalizace rybníků/sádek (za účelem využití digestátu a rozvoje akvakultury v oblasti, včetně případné revitalizace vodních zdrojů v oblasti).
  • 7) Možnost vytvoření komunitní bioplynové stanice se sdíleným využíváním.
  • 8) Vytváření „saving groups“ 5 , mikrofinačních schémat či podpora využití stávajících formálních i neformálních finančních produktů pro pořízení bioplynových stanic a navazujícího vybavení; tvorba podnikatelských plánů.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2021–2024, činí max. 24 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 24 500 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2021: 1 500 000 Kč.
  • 2022: 7 000 000 Kč.
  • 2023: 8 000 000 Kč.
  • 2024: 8 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace, přičemž poskytovatel dotace požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu na každý kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Jedná se o projekty, jejichž doba realizace s dotační podporou nepřesahuje 48 měsíců. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2021 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>