Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

ČRA – Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2021 – mimořádná výzva

agreement-3489902__340
Share Button

Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 23. 04. 2021, do 15:00.

Příjemci podpory:

 • Obchodní společnost řádně registrovaná v ČR a provozující podnikatelskou činnost na území ČR po dobu nejméně tří let v době podání žádosti o dotaci;
 • po dobu nejméně tří po sobě následujících účetních období bezprostředně předcházejících termínu podání žádosti dosahuje každoročně obratu, který je minimálně trojnásobkem výše dotace, o kterou žádá.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavními výstupy v rámci Přípravy jsou Studie proveditelnosti a Podnikatelské plány pro ověření podmínek podnikatelského, rozvojového a investičního záměru.
 • Program prostřednictvím českého know-how a inovativních technologií přispívá k řešení konkrétních rozvojových problémů partnerských zemí a posílení konkurenceschopnosti soukromého sektoru v rozvojových zemích. Poskytnutá podpora nesmí deformovat tržní prostředí a zároveň musí představovat přidanou rozvojovou hodnotu. To znamená, že poskytnutá podpora umožní realizaci pouze takových rozvojových aktivit a výstupů v rámci projektu, ke kterým by bez podpory nedošlo a/nebo by k nim došlo až v mnohem delším časovém horizontu, případně ve výrazně menším rozsahu (tzv. princip dodatečnosti).
 • Největší zájem o rozvojovou a rekonstrukční asistenci v Sýrii s ohledem na současný rozsah sankcí a tím možnosti participace českých firem je registrován v zemědělství (zpracovatelskopotravinářský průmysl, zemědělská technika, rostlinná a živočišná výroba), vodohospodářství (zavlažování, zásoby užitkové a pitné vody), v sektoru environmentální technologie (čističky odpadních vod, úpravny pitné vody, kanalizace, spalovny odpadů), zdravotnictví a farmacie (zdravotní přístroje a nástroje, materiál, lůžka, výroba léků a vakcín) a stavebnictví (prefabrikované systémy, montované stavby, likvidace stavebního odpadu, obnova poničených pozemních komunikací).

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora pro fázi Příprava je poskytována za následujících podmínek:
  • Finanční podpora z prostředků ZRS pro vypracování Studie proveditelnosti či Podnikatelského plánu je ve výši maximálně 50 % prokázaných výdajů, přičemž maximální výše dotace na jednu Studii či Plán může být 500 000 Kč.
  • Délka projektu je jeden rok.
  • Výše dotace na Osobní náklady projektu nesmí přesáhnout 20 % celkové výše dotace na projekt.
 • Finanční podpora pro fázi Realizace je poskytována za následujících podmínek:
 • Projekt má významný rozvojový dopad;
 • Projekt se zároveň nekvalifikuje pro komerční či jinou podporu mimo ZRS ČR;
 • Délka projektu je 1 – 2 roky;
 • Finanční podpora se poskytuje vždy pouze na jeden rok, přičemž výše dotace nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout částku 2 000 000 Kč;
 • Dotace z prostředků ZRS ČR je ve výši maximálně 40 % prokázaných výdajů v prvním roce realizace a maximálně 30 % prokázaných výdajů ve druhém roce realizace;
 • V případě jednoleté realizace je výše dotace z prostředků ZRS maximálně ve výši 40 % celkových prokázaných výdajů;
 • Výše dotace na Osobní náklady projektu (kapitola 1 strukturovaného rozpočtu projektu) nesmí přesáhnout 20 % celkové výše dotace na projekt, v každém kalendářním roce trvání projektu.

Specifika a omezení:

 • Teritoriálně se výzva vztahuje na Syrskou arabskou republiku a na Iráckou republiku.
 • Veškeré aktivity, související s dotací a jejím vypořádáním, musí být ukončeny nejpozději do 15. 11. 2021 včetně uhrazení všech souvisejících uznatelných výdajů. Dvouleté realizace musí mít každý samostatný rok ukončené aktivity a dosažené milníky související s nárokováním dotace do 15. 11. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>