Přeskočit na obsah

ČRA — Rehabilitace mokřadů Cheleleka a lesů v oblasti Wondo Genet

Cílem dotační výzvy je vybrat projekt, který přispěje ke zlepšení životních podmínek obyvatel vybraných oblastí regionu Sidama.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 4. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby  a fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územně samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na dvě geografické oblasti, a to Cheleleka Wetland a Wondo Genet v regionu Sidama u jezera Awassa a města Hawassa v Etiopii.
 • Příklady očekávaných výsledků a dopadů projektu:
  • Podpořit využívání udržitelných postupů při nakládání s vodou a půdou v daných oblastech a zvýšit informovanost místních obyvatel o správném hospodaření s dešťovou i odpadní vodou.
  • Zlepšit životní podmínky obyvatel vybraných oblastí, především zranitelných skupin.
  • Zlepšit potravinovou bezpečnost a nutriční příjem dotčených obyvatel skrze efektivní využití úrodných ploch.
  • Podpořit výzkum a odborné znalosti místních aktérů v oblasti lesnictví, zemědělství a ochrany životního prostředí.
  • Podpořit udržitelnou správu lesních ploch a omezit jejich znehodnocování.
  • Zlepšit povědomí o územním plánování.
  • Omezit nekoncepční migraci obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2023–2025, činí 31 250 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2023: 5 750 000 Kč.
  • 2024: 10 500 000 Kč.
  • 2025: 15 000 000 Kč.

Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2023 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru