Přeskočit na obsah

ČRA — Rozvoj domácí péče v Moldavsku

Dotaci na zvýšení dostupnosti a profesionality komplexních (zdravotně-sociálních) služeb domácí péče v Moldavsku, a to se zaměřením na zranitelné skupiny obyvatel vyžadující dlouhodobou péči.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 20. 3. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žádat o dotaci mohou nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty: 
  • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení dostupnosti zdravotně-sociálních služeb se zaměřením na domácí péči ve vybraných lokalitách Moldavska.
 • Profesionalizace stávajících poskytovatelů zdravotně-sociálních služeb a domácí péče dle jejich individuálních potřeb, např. posílením kapacit, vybavení či asistencí při získání akreditace služeb (možno i formou mini grantů).
 • Identifikace potřebných institucionálních, procesních či legislativních změn, které umožní rozšířit skupinu klientů domácí péče na všechny potřebné3 a iniciace těchto změn.
 • Materiálně-technická podpora zdravotně-sociálních center založených v rámci předchozích intervencí ČRA dle jejich individuálních potřeb.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019–2022, činí max. 21 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na dotační výzvu stanovena následovně: 
  • 2019: 7 000 000 Kč,
  • 2020: 5 000 000 Kč,
  • 2021: 5 000 000 Kč,
  • 2022: 4 000 000 Kč.
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

Specifika a omezení:

 • Dotaci obdrží jeden žadatel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru