Přeskočit na obsah

ČRA Rozvoj sociálních služeb v Moldavské republice

Záměrem dotačního titulu „Rozvoj sociálních služeb v Moldavsku“ je zlepšení sociálních služeb vč. služeb sociální prevence a tím snížení sociálních rizik ohrožených skupin obyvatel Moldavské republiky.

Příjem žádostí:

  • Příjem veškerých přihlášek končí dne 13. 3. 2017.

Příjemci podpory:

  • Dotace může být poskytnuta pouze těmto subjektům — spolkům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, nadacím a nadačním fondům, dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne, územním samosprávným celkům na jinou než podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

  • Zvýšení kvality sociálních služeb.
  • Zlepšení dostupnosti služeb.
  • Zajištění udržitelnosti (stávajících) sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na období let 2017–2019, činí celkem 18 000 000 Kč. Podpořen bude jeden projekt.
  • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace stanovena následovně: 2017: 6 000 000 Kč, 2018: 6 000 000 a 2019: 6 000 000 Kč.
  • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Přihlášky zasílané doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e‑mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.
  • ČRA nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_benner benner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru