Přeskočit na obsah

ČRA — Udržitelný rozvoj komunit Chráněné krajinné oblasti Aragvi

Dotace na podporu vzájemně provázaných intervencí zaměřených na udržitelný rozvoj oblasti, zejména prostřednictvím podpory komunitního turismu a zemědělství, posílení kvality vzdělávání a sociálního rozvoje (včetně zdravotnictví).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 5. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávní celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílení nabídky služeb cestovního ruchu.
 • Účinnější praktiky chovu skotu, ovcí a včelařství.
 • Zefektivnění způsobu sekání, balení a transportu sena.
 • Posílení produkce tradičních a organických zemědělských lokálních produktů.
 • Posílení spolupráce mezi zemědělci ve výrobě a marketingu.
 • Školení a další služby v oblasti zemědělství.
 • Prohloubení znalostí místních obyvatel o jejich regionu.
 • Posílení znalosti místních obyvatel o rovnosti pohlaví, posílení postavení žen a prevenci násilí na základě pohlaví (gender-based violence).
 • Založení a zajištění fungování Místní akční skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019–2022, činí max. 30 000 000 Kč.
 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2019: 6 400 000 Kč.
  • 2020: 8 500 000 Kč.
  • 2021: 8 000 000 Kč.
  • 2022: 7 100 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95% nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům.
 • Příjemce dotace je povinen předložit ČRA do 31. 1. 2020 písemné vyúčtování přidělené dotace za rok 2019, závěrečnou zprávu o projektu za rok 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru