Přeskočit na obsah

ČRA — Využití nástrojů telemedicíny v domácí péči, Moldavsko

Předmětem této dotační výzvy je zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče v Moldavsku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 26. 7. 2021 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadacím, nadačním fondům a ústavům.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a to výhradně na tyto účely definovaným v § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel.
 • Územní samosprávné celky.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní a sociální péče v Moldavsku.
 • Předkládané projektové návrhy budou zpracovány jako čtyřleté (2021 – 2024) a budou směřovat k dosažení následujících cílů udržitelného rozvoje (SDGs):
  • SDG 1.3 Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah na většinu chudých a ohrožených.
  • SDG 3. Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoliv věku.
  • Zvláště SDG 3.4 Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby; podporovat duševní zdraví a duševní pohodu).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2021–2024, činí max. 8 500 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 8 500 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2021: 4 000 000 Kč,
  • 2022: 2 000 000 Kč,
  • 2023: 1 500 000 Kč,
  • 2024: 1 000 000 Kč.
 • Objem prostředků vynaložených na Osobní náklady nesmí přesáhnout 5 % výše poskytnuté dotace, v každém kalendářním roce trvání projektu.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Hlavní cílové skupiny: 
  • příjemci sociálních služeb a domácí péče – předkládaný projektový námět cílí na zpřístupnění a zkvalitnění zdravotní a sociální péče pro konkrétní počet příjemců (bude sloužit jako jeden z indikátorů),
  • centra domácí péče, příp. další poskytovatelé sociálních služeb – zavedením nástrojů telemedicíny se zvýší podpora znalostí a odborných technologických dovedností zapojených poskytovatelů domácí péče a sociálních služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru