Přeskočit na obsah

ČRA — Využití zdravotnických informačních technologií na podporu zlepšování kvality v primární péči a ke zvýšení účasti pacientů na péči, Gruzie

Hlavním záměrem tohoto dotačního titulu je přispět ke zlepšení zdravotní péče vytvořením komplexního elektronického informačního systému a vypracováním norem pro zajištění kvality.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. 1. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstupy navrhovaného projektu by měly být zaměřeny na vytvoření vylepšených standardů a nástrojů v celém zdravotnickém systému. Toto zlepšení kvality zdravotní péče bude zahrnovat zejména: 
  • zajištění rozšíření funkčního provozu zdravotnického systému HMIS (Health Management Information System);
  • zavedení EHR (Electronic Health Record);
  • zavedení nových pokynů pro klinickou praxi i pro nepřenosné choroby,
  • zlepšení kvalifikačních standardů v celém zdravotnickém systému u zdravotnického personálu;
  • zavedení programů celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky včetně náležitého technického vybavení a budování kapacit;
  • vytvoření komunikační platformy zaměřené na pacienta.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2023, činí max. 30 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2020:   5 000 000 Kč.
  • 2021: 10 000 000 Kč.
  • 2022: 10 000 000 Kč.
  • 2023:   5 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž přílohou musí být strukturovaný projektový dokument, a po provedení hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru