Přeskočit na obsah

ČRA — Výzva: „Směrem k inkluzivní zaměstnanosti pro osoby s postižením, Kambodža“

Dotace na projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude zlepšení přístupu zdravotně postižených k technickému a praktickému vzdělávání a potažmo zlepšení jejich uplatnění na trhu práce v Kambodži.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 7. 2021 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby.
 • Územní samosprávné celky.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příklady očekávaných výsledků a dopadů projektu: 
  • Budování kapacit relevantních úřadů v oblasti zaměstnávání lidí s postižením.
  • Podpora ve vývoji národních standardů souvisejících s problematikou lidí s postižením (zaměstnávání, TVET, infrastruktura, sociální podnikání apod.).
  • Podpora mezirezortní zastřešující strategie – propojení mezi vzděláním, praktickými tréninky, zaměstnáváním, zdravotnictvím a sociální ochranou.
  • Budování kapacit existujících TVET center pro poskytování služeb lidem s postižením, případně vznik The Inclusive Training Curriculum.
  • Budování kapacit potencionálních zaměstnavatelů lidí s postižením, osvěta zaměřená na pochopení jejich potřeb, propojení s vládními pobídkami.
  • Podpora Public Private Partnership mezi TVET centry, které podporují hendikepované, příslušnými ministerstvy a soukromým sektorem.
  • Uspořádání fóra zaměřeného na zaměstnávání postižených osob za účasti všech relevantních stakeholderů.
  • Budování kapacit lidí s postižením v oblasti podnikání a vytváření byznys plánů (případně výběr a podpora nejlepších byznys plánů vypracovaných v rámci projektu).
  • Vytvoření modelového a udržitelného sociálního podniku zaměstnávajícího osoby s postižením.
  • Podprogram mikrograntů pro postižené s potenciálem a schopnostmi pro vlastní mikropodnikání.
  • Zlepšení živobytí konkrétních rodin s postiženými členy, kteří utrpěli značné ekonomické ztráty v souvislosti s pandemií.
  • Osvěta veřejnosti v oblasti problematiky zaměstnávání lidí s postižením v Kambodži.
  • Budování kapacit lidí s postižením v oblasti hledání zaměstnání (příprava na pracovní pohovory, tvorba CV, hledání nabídek práce, povinnosti a práva zaměstnavatelů/zaměstnanců).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2021–2023, činí max. 10 000 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2021: 2 000 000 Kč.
  • 2022: 4 000 000 Kč.
  • 2023: 4 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Jedná se o projekty, jejichž doba realizace s dotační podporou nepřesahuje 36 měsíců. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2021 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru