Přeskočit na obsah

ČRA — Výzva „Socio-ekonomická inkluze marginalizovaných v Brčko distriktu“

Cílem dotační výzvy je podpora sociálně-ekonomické integrace znevýhodněných či zranitelných skupin obyvatel, se zvláštním důrazem na osoby se zdravotním postižením, ženy, mladé lidi, Romy a další národnostní menšiny, LGTB+, osoby v bytové nouzi či osoby jinak ohrožené chudobou a sociálním vyloučením žijící v BD.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 8. 2023 do 12 hodin.
 • Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace se mění na: 31. 8. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, účelová zařízení registrovaných církví a náboženské společnosti, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem této dotační výzvy je podpořit sociální začlenění a vytvořit udržitelné pracovní příležitosti pro znevýhodněné či zranitelné skupiny obyvatel BD prostřednictvím realizace komplexní intervence a vytváření strategických partnerství.
 • Cílem této dotační výzvy je podpora sociálně-ekonomické integrace znevýhodněných či zranitelných skupin obyvatel, se zvláštním důrazem na osoby se zdravotním postižením, ženy, mladé lidi, Romy a další národnostní menšiny, LGTB+, osoby v bytové nouzi či osoby jinak ohrožené chudobou a sociálním vyloučením žijící v BD.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2023–2026, činí 30 000 000,- Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2023: 2 000 000 Kč,
  • 2024: 10 000 000 Kč,
  • 2025: 10 000 000 Kč,
  • 2026: 8 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2023 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2026.
 • Rozhodnutím o poskytnutí dotace budou přiděleny prostředky pro rok 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru