Přeskočit na obsah

ČRA — Výzva „Zlepšení zdravotní péče ve vybraných nemocnicích ve Lvově, na Ukrajině“

Cílem dotační výzvy je zvyšování kapacit zdravotnického personálu na úrovni primární i specializované zdravotní péče.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat  do 15. 08. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, účelová zařízení registrovaných církví a náboženské společnosti, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude zlepšení zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízení na Ukrajině, a dále pak:
  • Vytvoření farmakologických protokolů v oblasti užívání antibiotik ve spolupráci s partnerskými organizacemi a jejich předložení relevantním institucím (Ministerstvo zdravotnictví atd.) ke schválení. Cílem je zlepšit řízení používání antibiotik v nemocnicích. V rámci tohoto bodu se předpokládá rovněž dodání mikrobiologického vybavení umožňující včasné a přesné odhalení infekcí.
  • Vytvoření protokolů pro péči o pacienty v popáleninových centrech zahrnující komplexní péči o tyto pacienty ve spolupráci s různými oddělení v rámci nemocnice (např. plastická chirurgie, intenzivní medicína, transplantační chirurgie). Vyškolení vybraného zdravotnického personálu v těchto oblastech. Předpokládá se výměna zkušeností s popáleninovými centry v ČR (např. FN Ostrava) a to jak v rámci odborných stáží zdravotnického personálu v ČR, tak i případných online školení a školení přímo na Ukrajině.
  • Vyškolení vybraných fyzioterapeutů, ergoterapeutů a rehabilitačních pracovníků z Národního fyzioterapeutického centra Unbroken.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2023, činí 5 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace. Poskytovatel dotace zároveň požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Doporučené partnerské organizace v místě realizace:
  • Lvovská první lékařská unie.
  • Lvovská teritoriální lékařská unie, Multidisciplinární klinická nemocnice pro urgentní a intenzivní péči (https://emergency-hospital.lviv.ua/).
  • Národní rehabilitační centrum Unbroken.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru